Facebook

บริการออนไลน์

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

image
ที่ประชุม ครม. รับทราบผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับสวัสดิการของรัฐ ปี 65 ชี้ประชาชน 97% ไม่พบปัญหาการใช้บริการระบบหลักประกันสุขภาพ เสนอสร้างความเท่าเทียมทุกสิทธิการรักษา ทั้งคุณภาพยา-บริการ

ออนซอนอีสาน

ภาพกิจกรรม PRD1

image
image
image
ข่าวสารกิจกรรมของหน่วยงาน (ตัวอย่างข้อมูล)
image
ข่าวสารกิจกรรมของหน่วยงาน (ตัวอย่างข้อมูล)
image
ข่าวสารกิจกรรมของหน่วยงาน (ตัวอย่างข้อมูล)
image
ข่าวสารกิจกรรมของหน่วยงาน (ตัวอย่างข้อมูล)
image
ข่าวสารกิจกรรมของหน่วยงาน (ตัวอย่างข้อมูล)

Infographic บทความ และ วารสาร

image
image
image
ข่าวสารกิจกรรมของหน่วยงาน (ตัวอย่างข้อมูล)
image
ข่าวสารกิจกรรมของหน่วยงาน (ตัวอย่างข้อมูล)
image
ข่าวสารกิจกรรมของหน่วยงาน (ตัวอย่างข้อมูล)
image
ข่าวสารกิจกรรมของหน่วยงาน (ตัวอย่างข้อมูล)
image
ข่าวสารกิจกรรมของหน่วยงาน (ตัวอย่างข้อมูล)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

image
ที่ประชุม ครม. รับทราบผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับสวัสดิการของรัฐ ปี 65 ชี้ประชาชน 97% ไม่พบปัญหาการใช้บริการระบบหลักประกันสุขภาพ เสนอสร้างความเท่าเทียมทุกสิทธิการรักษา ทั้งคุณภาพยา-บริการ

VIDEO Multimedia

วิดีโอมัลติมีเดีย

image
image
image