ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นิเทศติดตามงานหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่ 11 จังหวัดภาคอีสานตอนบน ณ จังหวัดเลย 

ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นิเทศติดตามงานหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่ 11 จังหวัดภาคอีสานตอนบน ณ จังหวัดเลย โดยมีผู้บริหารหน่วยงานที่เข้ารับการนิเทศให้การต้อนรับ ประกอบด้วย นาง ทรงศิริ แก้วคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย นาง อรทัย อมาตยกุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย และเจ้าหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ได้ชื่นชม การดำเนินงานของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย ที่มีผลงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ มีการทำงานเป็นทีม และพร้อมสนับสนุนการทำงานในระดับเขต พร้อมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ให้ช่วยเป็นกำลังของหน่วยงาน ซึ่งจังหวัดเลยเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวหลัก ที่อุดมไปด้วย อัตลักษณ์ท้องถิ่น สามารถนำมาขยายผลสร้างสรรค์เป็นผลงานคุณภาพ โดยสอดแทรกความรู้ทางวิชาการหรืองานวิจัย นอกจากนี้ยังได้แนะนำให้มีการเก็บผลงานเพื่อใช้ ประกอบการเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นและยังใช้เป็นฐานข้อมูลให้กับผู้ที่มาอยู่ใหม่ได้ศึกษาสืบค้นแนวทางการทำงานอีกด้วย

ในส่วนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย ถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐาน มีแนวคิดในการขับเคลื่อนงาน มีการตั้งเป้าหมายในการทำงาน ที่สำคัญคือเป็นหน่วยงานที่ผลิตผลงานคุณภาพได้รับการเผยแพร่ผลงานเป็นอันดับต้นๆ ของสื่อวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ได้เสนอแนะการยกระดับบุคลากรรุ่นใหม่ เปิดโอกาสในการทำงานเพื่อสร้างคนเก่งของหน่วยงาน นอกจากนี้ยังเสนอให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อต่อยอดสร้างผลงานใหม่ๆ ลงในสื่อโซเชียลมีเดีย รวมถึงสามารถนำผลงานไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่นได้อีกทางหนึ่งด้วย


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar