“บทบาทและทิศทางก้าวสู่องค์กรแห่งคุณภาพ”
“บทบาทและทิศทางก้าวสู่องค์กรแห่งคุณภาพ”
(6 พ.ย.63) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดกิจกรรมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “บทบาทและทิศทางก้าวสู่องค์กรแห่งคุณภาพ” เพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ไม่ว่าจะเป็นจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และหน่วยงานภายในสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ได้แสดงความคิดเห็นต่อการทำหน้าที่สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นผู้สื่อข่าว ผู้จัดรายการ กลุ่มปฏิบัติการสื่อดิจิทัล ฝ่ายแผนงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป รวมถึงด้านช่างเทคนิค ได้มา Re-Skill กัน มาคิดร่วมกัน หาข้อสรุปร่วมกัน ก้าวเดินไปพร้อมกัน จะเกิดเอกภาพในการขับเคลื่อนงานเป็นองค์กรคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของพี่นองประชาชน ให้ประชาชนมั่นใจว่าเราทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน
นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า “กรมประชาสัมพันธ์ เป็นกรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง มีบุคลากรมากมายและมีอยู่ทุกจังหวัด มีทีมงานที่เข้มแข็ง อยากเห็น กรมประชาสัมพันธ์มีความเข้มแข็งและมีความคึกคักขึ้น โดยเฉพาะการนำเสนอข่าวที่ประชาชนอยากรู้ หรือสิ่งที่ประชาชนควรรู้ การนำเสนอข่าวที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อเวลา ชาวนาชาวสวนฟังรู้เรื่อง สามล้อเครื่อง ฟังเข้าใจ ทำอย่างไรกรมประชาสัมพันธ์จะเป็นสถาบันที่น่าเชื่อถือ อ้างอิงได้ว่าเมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้นในบ้านเมือง ทุกคนจะต้องติดตามดูข่าวทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เท่านั้น

image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar