ส.ปชส.อด.พัฒนาเครือข่ายสร้างการรับรู้แก่ประชาชนต้านข่าวปลอม

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น บูรณาการความร่วมมือเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน ต้านข่าวปลอม
  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ที่โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  นายนิติพัฒน์  ลีลาเลิศแล้ว   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน ประจำปี 2565 และบรรยายพิเศษ หัวข้อ การประชาสัมพันธ์ยุค 4.0 โดยมีนางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมพบปะเครือข่ายประชาสัมพันธ์และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “บทบาทและความสำคัญของเครือข่ายประชาสัมพันธ์” นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1ขอนแก่น ร่วมพบปะและแนะนำหน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ และกลุ่มเป้าหมายเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีจำนวน 60 คน ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้ดูแลหอกระจายข่าว, อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนเมือง (อป.มช.), อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.), ผู้สื่อข่าว, นักจัดรายการวิทยุ และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีการถ่ายทอดเสียงการบรรยาย ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี 93.75 เมกกะะเฮิร์ท และ เพจ สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
 นายเกรียงศักดิ์ ถวายชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์มุ่งสร้างและพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจการบูรณาการดำเนินงานเสริมสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ประชาชน เน้นให้มีการใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมของคนในสังคม ต่อต้านข่าวปลอม (Fake News) สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม ทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น ตลอดจนสนับสนุนกรมประชาสัมพันธ์ ให้มีศูนย์กลางระบบข้อมูลเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ
  สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 1ขอนแก่นและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี เป็นหน่วยงานหลักด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐ สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานของรัฐ เพื่อให้ประชาชนรับรู้ เข้าใจในยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายสำคัญของรัฐบาล นโยบายสำคัญของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและเป็นกลไกในการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เน้นการสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง เที่ยงธรรม ตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
  ขณะเดียวกันยังมีหน้าที่ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สื่อมวลชนในจังหวัด เพื่อสะท้อนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรัฐบาลได้รับทราบ นำไปสู่การแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นการลดช่องว่างระหว่างรัฐกับประชาชน อันจะส่งผลถึงการพัฒนาความเจริญมาสู่ประชาชนและประเทศชาติโดยรวม ตามวิสัยทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ที่ว่า “เป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข้อมูลข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ”
   ………………..  ทีมข่าว ส.ปชส.อด.    ศรีภูมิ  ทองใหญ่ ณ อยุธยา   ข่าว/ภาพ


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar