สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น​ และสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา​ ร่วมกิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และลงนามความตกลงในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น​ และสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา​ ร่วมกิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และลงนามความตกลงในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน

วันที่ 5 เมษายน 2565 รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์​ (นางทัศนีย์ ผลชานิโก)​ เป็นประธานพิธีลงนามความตกลงระหว่างสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 โดย ​ผอ.สปข 1​ นายพรพิทักษ์​ แม้นศิริ  และสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6​ โดยผอ. สปข.6​ นายธีรพงศ์​ เพชรรัตน์ ​ เพื่อแลกเปลี่ยนการทำงาน ของหน่วยงานในสังกัดประกอบด้วยสถานีวิทยุโทรทัศน์ สถานีวิทยุกระจายเสียง​ และความร่วมมือระหว่างสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัด​ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ตอนล่าง

​ ซึ่งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของ ผู้บริหารและบุคลากรให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดแนวคิดใหม่และพลังในการขับเคลื่อนงาน ด้านการประชาสัมพันธ์ของทั้งสองถูมิภาค​ รัฐบาลและข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์เผยแพร่สู่ประชาชนให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :