สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 1 จัดอบรมออนไลน์ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การพัฒนาเว็บไซต์” ให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ในสังกัด สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 1

วันนี้ ( 3 มีนาคม 2566 ) เวลา 09.00 น. ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการอบรมออนไลน์โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การพัฒนาเว็บไซต์” ให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 1 โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับการพัฒนาเทคนิคการใช้สื่อออนไลน์เพื่อเสริมศักยภาพสื่อหลักในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ การเชื่อมโยงข่าวสารบนเว็บไซต์ การจัดทำ RSS (Really Simple Syndication หรือ รูปแบบในการนำเสนอข่าว หรือบทความให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน) ที่เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลจาก 11 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลหลัก หรือ BigData บนเว็บไซต์สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ที่สามารถใช้สืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ คาดหวังให้เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ที่ได้ไปสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชนถึงการดำเนินงาน และนโยบายของรัฐบาล ที่สอดคล้องกับช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนในยุคปัจจุบัน


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar