กรมบัญชีกลางปรับหลักเกณฑ์ ลดเบิกจ่ายค่าโควิดข้าราชการ

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราจ่ายค่าบริการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพื่อให้สอดคล้องกับบริการและต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้มีสิทธิ หรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อโควิด มีผลวันที่ 1 ม.ค. 65

สำหรับการเบิกจ่ายที่มีการปรับปรุง มีดังนี้

1. ตรวจหาเชื้อด้วยวิธี Real Time PCR โดยการทำป้ายหลังโพรงจมูกและลำคอ ประเภท 2 ยีน ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 1,300 บาท จากเดิม 1,500 บาท,การตรวจ Real Time PCR ประเภท 3 ยีน ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,500 บาท จากเดิม 1,700 บาท ส่วนการตรวจด้วยวิธี Antigen test ด้วยเทคนิค Chromatography ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 300 บาท จากเดิม 450 บาท และด้วยเทคนิค Fluorescent Immuunoassay ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 400 บาท จากเดิม 500 บาท ขณะที่การตรวจหาเชื้อด้วยวิธีอื่น ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 400 บาท จากเดิม 550 บาท

2. ค่าอุปกรณ์ส่วนบุคคล กรณีอาการเล็กน้อย (สีเขียว) ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 300 บาทต่อวัน และไม่เกิน 10 วัน, อาการปานกลาง (สีเหลือง) ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 600 บาทต่อชุด และไม่เกิน 5 ชุดต่อวัน, อาการรุนแรง (สีแดง) ใช้ Oxygen High Flow ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 600 บาทต่อชุด ไม่เกิน 15 ชุดต่อวัน, ใส่เครื่องช่วยหายใจ ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 600 บาทต่อชุด ไม่เกิน 30 ชุดต่อวัน

3. ค่าห้องพักสำหรับผู้ป่วยสีเขียวในสถานพยาบาลของราชการให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,000 บาทต่อวัน จากเดิม 1,500 บาทต่อวัน ไม่เกิน 10 วัน, ค่าฆ่าเชื้อ ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,400 บาท จากเดิม 3,700 บาท ต่อครั้งที่ส่งต่อหรือรับตัวผู้ป่วย เป็นต้น.คะแนนโหวต :