จังหวัดเลย เดินหน้า (Kick off) จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง มุ่งเป้า “จังหวัด สะอาด” ระดับประเทศ

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ข้อความ

นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดกิจกรรม “กองทุนขยะรีไซเคิล” ภายใต้โครงการชุมชนสดใสปลอดขยะและมลพิษ บริเวณบ้านซำไคร้ หมู่ที่ 9 เทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดบ้านเรือนให้สะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามนโยบายวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (Thailoei 4.0) Health เลยเมืองแห่งสุขภาพ เพื่อความปลอดภัยจากพาหนะนำโรคที่มากับขยะมูลฝอย อีกทั้ง เสริมสร้างการเรียนรู้วิธีการกำจัดขยะที่ถูกต้อง เหมาะสม เสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในการลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง การคัดแยกขยะเปียกในครัวเรือน และการจัดทำถังเปียก รวมทั้ง การรวบรวมขยะเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ตลอดจน รณรงค์การคัดแยกขยะ 4 ประเภท ตามหลัก 3Rs Reuse Reduce และ Recycle สร้างเสริมรายได้จากการจัดการขยะที่ถูกวิธี

นายไพรี ทะวาปี นายกเทศมนตรีตำบลปอแดง กล่าวว่า ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัด สะอาด” แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ บริการจัดการขยะมูลฝอยต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ในกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะ Big Cleaning Day ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ”, กิจกรรมกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิลเทศบาลตำบลปอแดง ทั้ง 14 หมู่บ้าน ทุกวันพุธของสัปดาห์ เดือนละ 4 ครั้ง, รณรงค์จัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสนับสนุนจัดทำถังขยะเปียกทุกครัวเรือน รวมถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล, กิจกรรมอบรมความรู้ด้านจัดการขยะมูลฝอย ให้แก่ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป โดยใช้นวัตกรรมถนนปลอดถัง และสนับสนุนหมู่บ้านซำไคร้ เป็นหมู่บ้านนำร่อง

จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านครัวเรือนต้นแบบของ นายณรงค์ เดชมาต ณ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ 14 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ในการดำเนินกิจกรรมในการคัดแยกขยะ ใช้หลักการ 3Rs พร้อมกับคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ด้วยการจัดทำถังขยะเปียก การทำน้ำหมักชีวภาพ การปลูกผักปลอดสารพิษ เกษตรผสมผสาน อีกทั้งได้นำผักปลอดสารพิษมาเป็นวัตถุดิบร้านก๋วยเตี๋ยวและชุดหมูกระทะ ช่วยลดทุนการใช้จ่ายในกิจการและครัวเรือน และยังสร้างรายได้จากการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar