จังหวัดขอนแก่นจัดโครงการประกวดนายอำเภอขวัญใจประชาชนประจำปี2565ปีนี้นายอำเภอเมืองขอนแก่นได้รับคัดเลือกเป็นนายอำเภอขวัญใจประชาชน

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำโครงการนายอำเภอขวัญใจประชาชน จังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีเป้าหมายเพื่อพิจารณาคัดเลือกนายอำเภอในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ กระตุ้นให้นายอำเภอปฏิบัติงาน ในเชิงรุก เร่งสร้างผลงานในพื้นที่ เพื่อสร้างประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานราชการ แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสร้างความผาสุกให้กับ ประชาชน ตลอดจนเป็นการพัฒนาศักยภาพของนายอำเภอ และประชาสัมพันธ์ผลงานตามภารกิจของจังหวัดขอนแก่น และกระทรวงมหาดไทย โดยจังหวัดขอนแก่นได้จัดตั้งคณะกรรมการออกไปติดตามผลงานของทั้ง 26 อำเภอ ซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนายอำเภอขวัญใจประชาชนจังหวัดขอนแก่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคือ นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง พ.อ.อ.ทวี บุญช่วย นายอำเภอแวงน้อย รองชนะเลิศ อันดับ สอง นางสาวขวัญฤทัย ไตรพรม นายอำเภอซำสูง รางวัลชมเชย 2 รางวัลได้แก่ นายปิยะพงษ์ คลังทอง นายอำเภอสีชมพู และ นายกรชวาลวิชญ์ ชัยพีรวัส นายอำเภอเขาสวนกวาง และมีการประกาศนายอำเภอผู้มีผลงานดีเด่นจำนวน 6 อำเภอ 1.นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอมัญจาคีรี 2.นายศักดิ์ดา ตันคชสาร นายอำเภอชนบท 3.นายชินกร แก่นคง นายอำเภอน้ำพอง 4.นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ 5.นายกรุง นามสง่า นายอำเภอแวงใหญ่ 6.ร้อยตำรวจตรี สิงห์คำ คำยอด นายอำเภอเปือยน้อย


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :