จังหวัดขอนแก่น มอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร โครงการคัดเลือกผู้บริหาร บุคลากร และสถานศึกษาดีเด่น "รางวัลกระดานทองคำ" สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

วันนี้ (29 มิ.ย. 65) ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร โครงการคัดเลือกผู้บริหาร บุคลากร และสถานศึกษาดีเด่น "รางวัลกระดานทองคำ" สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

*** ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถาบันหลักในการอบรมสั่งสอนนักเรียนให้มีความประพฤติดี เป็นผู้มีวิชาความรู้มีสุขภาพอนามัยดี รวมทั้งส่งเสริมให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษามากยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามา มีส่วนร่วมในการศึกษาซึ่งการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ผู้ที่มีส่วนสำคัญยิ่งในการบริหารจัดการ ได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา

*** สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น จึงได้จัดทำโครงการคัดเลือกผู้บริหาร บุคลากร และสถานศึกษา ดีเด่น "รางวัลกระดานทองคำ" ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2564 ขึ้น

*** ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่นได้ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหาร บุคลากร และสถานศึกษาดีเด่น "รางวัลกระดานทองคำ" สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่นประจำปี 2564 และได้จัดทำโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรเพื่อมอบให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 17 ราย และรางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 20 ราย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :