กรมพัฒนาพลังงานทดแทนเร่งรณรงค์ประหยัดพลังงาน ช่วยประชาชนลดรายจ่ายช่วงพลังงานแพง จัดกิจกรรมลดใช้พลังงานในสำนักงานภูมิภาคทั่วประเทศ ชูไอเดียหลัก “พลังงานนำชีวิต เศรษฐกิจรุ่งเรือง” และสนับสนุนใช้ผลิตภัณฑ์ติดฉลากประหยัดพลังงาน 19 ชนิดช่วยประหยัดจริงทั้งระดับครัวเรือนและภาคธุกิจ

          เมื่อเวลา 09.30 น วันที่ 23 มิถุนายน 2565 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน โดยศูนย์บริการวิชาการที่ 5     จังหวัดขอนแก่น ได้จัดงานการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตและจัดนิทรรศการความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้แนวคิด “พลังงานนำชีวิต เศรษฐกิจรุ่งเรือง”    โดยมีนายศิวกร  มิตรราช ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองขอนแก่นเป็นประธานพิธี มีผู้มาร่วมงานจากหน่วยงานในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชุมชน กลุ่มอาชีพ และสถาบันศึกษามากกว่า 250 คน
           กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในฐานะหน่วยงานหลักด้านพลังงานจึงได้จัดกิจกรรมขึ้น ทั้งในส่วนกลางและศูนย์บริการวิชาการทุกภูมิภาคทั้ง 10 แห่งทั่วประเทศ  ภายใต้ชื่อกิจกรรม “รวมพลังงานคนไทย ลดใช้พลังงาน หาร 2”  กิจกรรมการรณรงค์เพื่อประหยัดพลังงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นผลมาจากสถานการณ์ที่มีต้นทุนด้านพลังงานสูงขึ้น สงผลกระทบต่อประชาชนทุกระดับและภาคธุรกิจทุกด้าน รัฐบาลจึงได้กำหนดแนวการประหยัดพลังงานเป็นวาระแห่งชาติ 
           ศูนย์บริการวิชาการที่ 5 จังหวัดขอนแก่นได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านพลังงานทดแทนตามแนวทางดังกล่าว ภายในงานได้จัดนิทรรศการเพื่อถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตและจัดนิทรรศการความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหลากหลายรูปแบบ พร้อมกับการออกบูธนิทรรศการจากหน่วยงานในพื้นที่ สถาบันการศึกกษา องค์กรภาคเอกชน และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ กิจกรรมหลักภายในกิจกรรมพลังงานเพื่อชุมชนดังกล่าว ได้ให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงานทุกรูปแบบ เช่น  การประหยัดใช้ไฟฟ้า  พลังงานแสงอาทิตย์  การเกษตรที่ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า การสาธิตการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานต่างๆ ภูมิปัญญาของชุมชน  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคงเข้มแข็ง รวมทั้งการจัดแสดงและจำหน่ายงเตาอั้งโล่ “มหาเศรษฐี” ซึ่งอยู่ในกระแสความสนใจของประชาชนที่สนใจประหยัดพลังงานในครัวเรือน 
           นางสาวอภิรดี  ธรรมมโนมัย ผู้อำนวยการกองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่า  จากสถานการณ์ค่าครองชีพที่สูงขึ้นในทุกด้าน กระทรวงพลังงานเร่งเผยแพร่และรณรงค์การประหยัดพลังงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ซึ่งมีศูนย์บริการวิชาการในภูมิภาครวม 10 ศูนย์ ได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตและนิทรรศการความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อีกทั้งรณรงค์เผยแพร่ กระตุ้นการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งการใช้พลังงานทดแทนจำเป็นมากในสถานการณ์ที่พลังงานมีราคาสูงขึ้นในขณะนี้


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar