กล้วยหอมทอง ทางเลือกใหม่คนบึงกาฬ

กล้วยหอมทอง ทางเลือกใหม่คนบึงกาฬ

สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ และสำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ มองเห็นลู่ทางการส่งเสริมโดยใช้ตลาดนำการผลิต เกิดเป็นความคิดริเริ่มในการจัตตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง BK77 ในปี 2564 ด้วยการเชิญชวนเกษตรกร ในพื้นที่เข้ามาศึกษาวิธีการปลูก การตลาด แหล่งขาย รายได้ผลผลิต ตลอดจนเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองสานน้ำโขง อำเภอสร้างคอม จังหวัตอุตรธานี จากสมาชิกจำนวน 8 คน เพื่อร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ สามารถลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐาน GAP กล้วยหอมทองปลอดสารพิษ สร้างผลผลิตคุณภาพสูงส่งขายโรงงานสร้างรายได้แก่เกษตรกรกว่า 100,000 บาท กระจายรายได้สู่ชุมชน สร้างอาชีพเสริมจากการแปรรูปผลผลิตตกเกรด และการจำหน่ายหน่อพันธุ์ ภายในระยะเวลาสั้นๆ เนื่องจากกล้วยหอมทองเป็นพืชที่สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี ใน 1 ไร่ จะปลูกได้ประมาณ 400 ต้น ด้วยระยะห่าง 2  x 2 แตร ใช้ระยะวล 6 - 9 เดือน ในการให้ผลผลิต

แต่กว่าจะประสบความสำเร็จเป็นกล้วยหอมทองเงินแสน ในวันนี้ กลุ่มต้องเจอปัญหาหลากหลายด้าน สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ และสำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ จึงนำระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ภายใต้แนวทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร มาใช้ในการขับเคลื่อน สร้างความรู้ทางวิชาการผ่านการฝึกอบรมในด้านการบริหารจัดการผลผลิต การยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิต สินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของเกษตรกร เยี่ยมเยี่ยน ติดตามการดำเนินงาน รับทราบข้อปัญหาและดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนสนับสนุนปัจจัยการผลิตสารชีวภัณฑ์ ระบบน้ำ หน่อพันธุ์กล้วย และนำโครงการต่างๆ จากหน่วยงานภาคี เข้ามาสนับสนุนร่วมด้วย

ปัจจุบัน มีเกษตรกรที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก ทั้งหมด 33 ราย พื้นที่รวม 40 ไร่ ในพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองหัวช้าง ตำบลศรีชมภู และตำบลศรีสำราญ ก่อเกิดเป็นแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง BK 77 ในปี 2565 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และหน่วยงานภาคี เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กับบุคคลภายนอก และหน่วยงานอื่น ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาการปลูกกล้วยหอมทอง สามารถสร้างรายได้แก่ครอบครัวและชุมชน พัฒนาต่อยอดการเกษตรในท้องถิ่น สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตรอย่างยั่งยืน

 

#ครมสัญจรหนองบัวลำภู 
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar