ต้อนรับอาจารย์และคณะวิจัยเรื่องรูปแบบที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุไทย เพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย-ใจ

ดร.พรพิทักษ์  แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่นให้การต้อนรับอาจารย์วิไลรักษ์ สันติกุล และคณะวิจัยเรื่องรูปแบบที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุไทย เพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย-ใจ ภายใต้แนวคิดชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อแสวงหาความร่วมมือด้านการผลิตและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์เพื่อผู้สูงอายุ ตามยุทธศาสตร์ของกรมประชาสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการรณรงค์ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อ และยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม โครงการประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar