สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 และประกาศพื้นที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100%

นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กล่าวว่า จากปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจรของประเทศไทย โดยเฉพาะการจราจรทางบก ถือเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ เนื่องจากก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน การจะทำให้อุบัติเหตุทางถนนและความสูญเสียอันเกิดจากอุบัติเหตุ ลดลงได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับชาติ ไปจนถึงท้องถิ่น ชุมชน และประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน

.

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน นั้น จึงได้จัดพิธีเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน PRD1 2023 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ในโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 ขึ้น ในวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมี รองอธิบดี กรมประชาสัมพันธ์ ( นางทัศนีย์ ผลชานิโก ) เป็นประธานในพิธีฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์การอำนวยความปลอดภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 ตลอดจนเป็นต้นแบบในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการความร่วมมือของบุคลากรในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ทั้งสื่อโทรทัศน์ ( NBT ขอนแก่น ) สื่อวิทยุ ( สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 13 สถานี ) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ใน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา มหาสารคาม ชัยภูมิ เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร กาฬสินธุ์ ตลอดจนเครือข่ายประชาสัมพันธ์...สู่การเป็นองค์กรคุณภาพ... เพื่อให้บุคลากรในสังกัด ประชาชน ชุมชน มีความรู้ในด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ลดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 150 คน

พร้อมกันนี้ ประธานในพิธี นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้เป็นประธานปล่อยขบวน “รณรงค์ขับขี่รถจักรยานยนต์...ปลอดภัย.. สวมใส่... หมวกกันน็อค 100%” ซึ่งเป็นกิจกรรม ในการประกาศพื้นที่หน่วยงาน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar