ครม.เห็นชอบมาตรการภาษีให้เอกชนที่ซื้อชุดตรวจ ATK แก่พนักงาน/ลูกจ้าง ใช้ลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบกำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ่นส่วนนิติบุคคลที่มีรายจ่ายค่าซื้อชุดตรวจโควิด-19 แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit) เพื่อใช้สำหรับพนักงานหรือลูกจ้าง สามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้น ร้อยละ 50 หรือ 1.5 เท่า ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ถึง 31 มีนาคม 2565 นี้ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ หลังวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ทั้งนี้ มติ ครม. ดังกล่าว สืบเนื่องมาจากตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา ศบค. ได้ปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยให้ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย ร้านนวด (เฉพาะนวดเท้า) และสนามกีฬา สามารถเปิดให้บริการได้

ประกอบกับในที่ประชุม ศบค. ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค. มอบหมายให้ รมว.คลัง พิจารณาแนวทางตามนโยบาย ศบค. ที่จะเพิ่มการตรวจ ATK ในประชากรโดยเฉพาะกลุ่มแรงงาน

กระทรวงการคลังจึงได้ออกมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนรายจ่ายค่าซื้อชุดตรวจ โควิด-19 แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit) ซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้มีส่วนร่วมกับมาตรการป้องกันควบคุมโควิด-19 ช่วยบรรเทาภาระภาษีสำหรับประชาชน ก็จะช่วยป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ช่วยลดผลกระทบต้องเศรษฐกิจและสังคมด้วยคะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม