สมาชิกวุฒิสภา เตรียมลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะปัญหาด้านที่ดินทำกิน การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร การปลูกกัญชา และการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

สมาชิกวุฒิสภา เตรียมลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะปัญหาด้านที่ดินทำกิน การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร การปลูกกัญชา และการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่าง

วันจันทร์ที่ 22 – วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ และนำข้อมูลที่ได้ไปดำเนินการภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เป็นโครงการที่ประธานวุฒิสภามอบหมายให้รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง (พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร) เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับสามารถใช้เป็นเวทีที่ได้เข้ามาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยกันขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่ระดับฐานราก ชุมชน สังคม และระดับประเทศ ให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความตระหนักสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคมโดยรวม นำไปสู่สังคมที่ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้าน บนพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

สำหรับโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 โดยมีพื้นที่การดำเนินงาน 8 จังหวัด โดยมีจำนวนครั้งการลงพื้นที่ ดังนี้ จังหวัดชัยภูมิ 3 ครั้ง สุรินทร์ 3 ครั้ง บุรีรัมย์ 1 ครั้ง ยโสธร 3 ครั้ง ศรีสะเกษ 3 ครั้ง อำนาจเจริญ 2 ครั้ง อุบลราชธานี 3 ครั้ง และจังหวัดนครราชสีมา

 

 



คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม