อุดรธานีเตรียมเป็นเจ้าภาพจัด "มหกรรมพืชสวนโลก 2569" เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ BCG

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะประธานคณะทำงาน ได้้เตรียมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ปี พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้ประชุมเสนอรายละเอียด แก่คณะกรรมการกลั่นกรองรายละเอียดโครงการประมูลสิทธิ์งานมหกรรมพืชสวนโลก พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) ซึ่งมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 17 หน่วยงาน และได้ประชุมไปแล้วเมื่อเดือนกันยายน 2564 ที่ผ่านมา

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

เพื่อจะได้ประมวลรายละเอียดต่างๆ ไปพิจารณากลั่นกรองโครงการประมูลสิทธิ์งานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี ปี 2569 และนครราชสีมา ปี 2572 เพื่อเสนอ ครม. พิจารณาเห็นชอบ ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประมูลสิทธิ์ต่อคณะกรรมการพืชสวนระหว่างประเทศ  (The International Association of Horticultural Producers -AIPH) ต่อไป

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ชี้แจงถึงการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพฯว่า อุดรธานีมีความพร้อมทุกด้านในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ เป็นความท้าทายเพื่อพลิกโฉมหน้าอีสานโดยใช้เทศกาลระดับนานาชาติหรือ Festival economy ด้วยจุดแข็งของอุดรธานีคือ การบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน ประชาชน ร่วมแรงร่วมใจสร้างอุดรธานี ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในมุมมองใหม่ที่เขียวขจี กับธีม “Harmony of Life : วิถีชีวิต สายนํ้า  และพืชพรรณ”

โครงการนี้ใช้แนวคิดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อยอดอดีต ปรับสู่ปัจจุบันสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต ผ่านการวิจัยและต่อยอดสู่โมเดลเศรษฐกิจแบบ BCG คือ เศรษฐกิจชีวภาพ(Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน(Circular Economy) และเศรษฐกิจเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม(Green Economy) เพื่อความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ

อุดรฯ เสนอตัวเจ้าภาพ พืชสวนโลก 69 ชู BCG ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

อุดรธานีประกาศพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลก2569 ฉลองวาระสำคัญของชาติและครบ134ปีสถาปนาเมือง

ประการสำคัญ ยังเป็น การร่วมเฉลิมฉลองวาระสำคัญของประเทศและของอุดรธานี โดยปี 2569 เป็นโอกาสที่ปวงชนชาวไทย จะได้ร่วมการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 10 ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เฉลิมฉลองสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมมายุ ครบ 6 รอบหรือ 72 พรรษา และเป็นการเฉลิมฉลองการสถาปนาเมืองอุดรธานีครบ 134 ปี โดยพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม

ส่วนรูปแบบการเตรียมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2026 (พ.ศ. 2569) หรืออีก 5 ปี ข้างหน้า จังหวัดอุดรธานี เสนอจัดงานในรูปแบบ B ; International Horticultural Exhibition โดยใช้ชื่องานว่า งานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี พ.ศ. 2569 หรือ UDONTHANI International Horticultural Expo 2026 ภายใต้ธีมงานหลักว่า วิถีชีวิต สายนํ้าและพืชพรรณ : Harmony of Life และธีมย่อยว่า: People well being

อุดรฯ เสนอตัวเจ้าภาพ พืชสวนโลก 69 ชู BCG ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

โดยมีการวางแผนการจัดงานบนพื้นที่ชุ่มนํ้าหนองแด อ.เมืองอุดรธานี เนื้อที่รวม 975 ไร่ เป็นผืนดิน 500 ไร่เศษ และผืนนํ้าประมาณ 400 ไร่ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองอุดรธานี 4 กิโลเมตร ริมถนนมิตรภาพ ช่วงอุดรธานี-หนองคาย ซึ่งเป็นถนนสายหลักสู่กลุ่มประเทศลุ่มแม่นํ้าโขง (GMS) ระยะเวลาจัดงาน 134 วัน หรือประมาณ 4-5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2569 ถึง 14 มี.ค. 2570 

อุดรฯ เสนอตัวเจ้าภาพ พืชสวนโลก 69 ชู BCG ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

สัญญลักษณ์ในการจัดงานคือ ลายไหบ้านเชียงในดอกบัวแดง โดยทะเลบัวแดงที่อุดรธานี เป็น 1 ใน 5 ทะเลสาปแปลกที่สุดของโลก บัวแดงเติบโตในแหล่งนํ้าที่อุดมสมบูรณ์ เป็นตัวแทนดีที่สุดของพืช และบ้านเชียงคือแหล่งอารยธรรมมนุษย์ยุคโบราณกว่า 5,000-7,000 ปีก่อน จึงหมายถึงการชีวิตที่ดำรงในวิถีการพึ่งพิงกันและกัน ท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของสายนํ้าและพืชพรรณ ที่เป็นสิ่งหล่อเลี้ยงทุกชีวิตให้เติบใหญ่และมั่นคง

อุดรฯ เสนอตัวเจ้าภาพ พืชสวนโลก 69 ชู BCG ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

อุดรฯ เสนอตัวเจ้าภาพ พืชสวนโลก 69 ชู BCG ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ทั้งยังมีปัจจัยเสริมจากที่อุดรธานีตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง ประกอบด้วย สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม และเมียนมา หรือกลุ่ม CLMV เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคม หรือโลจิสติกส์ ทั้งด้านทางถนน ทางราง ทางอากาศ

มีท่าอากาศยานนานาชาติที่มีเที่ยวบินมากสุดในอีสาน มีผู้เดินทางเข้า-ออกมากกว่าปีละ 2 ล้านคนเศษ อยู่ห่างจากท่าอากาศนานาชาติวัดไต นครหลวงเวียงจันทน์เพียง 1 ชั่วโมง ในการเดินทางด้วยรถยนต์ผ่านทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1

อุดรฯ เสนอตัวเจ้าภาพ พืชสวนโลก 69 ชู BCG ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ    

รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการ“ไมซ์ ซิตี้” ของอุดรธานี ที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) (สสปน.หรือ TCEB) รับรองเป็นลำดับที่ 8 เมื่อ 3 ธ.ค. 2563 จากทั้งสิ้น 10 เมืองของไทย เพื่อเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวเชิงประชุมสัมมนา นิทรรศการ 

อุดรฯ เสนอตัวเจ้าภาพ พืชสวนโลก 69 ชู BCG ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

 

 คะแนนโหวต :