สปช. เปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้าอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สถาบันการประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แก่ ข้าราชการ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารและปฏิบัติงานให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น จำนวน 11 หลักสูตร

โดยผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนและกรอกรายละเอียดสมัครเข้าอบรมในระบบออนไลน์ ได้ที่ https://training.prd.go.th/th/calendar/category/index/id/3 (รับจำนวนจำกัด) 

สำหรับข้าราชการ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และพนักงานรัฐวิสาหกิจสามาถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน และสามารถใช้สิทธิ์เข้าพักหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ได้ในอัตราพิเศษ คืนละ 490 บาท/คน 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 09-2246-8495, 08-5159-8388, 0-2298-5795 ต่อ 4307-9 และ 0-2298-5779 หรือทางเว็บไซต์ http://training.prd.go.th 

 คะแนนโหวต :