PEA แนะนำติดตั้ง RCD เพื่อความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้า คือ สิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน แต่อันตรายที่เกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถทำให้ถึงแก่ชีวิต PEA แนะนำให้ติดตั้ง RCD เพื่อความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า

เครื่องตัดไฟรั่ว RCD (Residual Current Device) คือ เครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติที่จะตัดวงจรเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านสายเฟสและสายนิวทรัลมีค่าไม่เท่ากัน ซึ่งประโยชน์ของเครื่องตัดไฟรั่ว ดังนี้

1. ใช้เพื่อป้องกันอันตรายต่อบุคคลจากการถูกไฟฟ้าดูด

2. ใช้เพื่อป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดจากไฟฟ้ารั่วในวงจรไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า

3. ใช้เพื่อตรวจสอบว่าจุดใดมีกระแสไฟฟ้ารั่วลงดิน จะได้แก้ไขต่อไป

ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดต้องการคำแนะนำเรื่องการตรวจสอบระบบไฟฟ้าหรือพบเห็นระบบจำหน่ายของ PEA ชำรุดเสียหายหรืออยู่ในสภาพไม่ปลอดภัยอย่าเข้าใกล้ ให้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่ในพื้นที่ของท่านหรือโทร 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมงคะแนนโหวต :