ก.มหาดไทย ประกาศขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรตติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดของโรคออกเป็นวงกว้างไปในหลายพื้นที่และยังคงทวีความรุนแรงทำให้ผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทรวงมหาดไทย จึงได้มีประกาศขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน(เพิ่มเติม) ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อลดความเสี่ยงของประชาชนที่จะต้องเดินทางไปติดต่อขอทำบัตร ณ สถานที่ดังกล่าว

ประกอบกับมีประชาชนร้องเรียน (ทางโทรศัพท์) ไปยังกรมการปกครองเป็นจำนวนมากว่าได้รับความเดือดร้อนจากกรณีนำบัตรประชาชนที่หมดอายุหรือบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมิได้เปลี่ยนคำนำหน้านาม เช่น เด็กที่มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ แต่คำนำหน้านามในบัตรประจำตัวประชาชนยังเป็นเด็กชายหรือเด็กหญิง ไปติดต่อขอรับบริการหรือทำธุรกรรมต่าง ๆ กับหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน หรือสถาบันทางการเงินแล้วถูกปฏิเสธการใช้บัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ แจ้งให้ประชาชนไปขอทำบัตรใหม่จึงจะให้บริการได้ จนทำให้ได้รับความเดือดร้อน

ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาของประชาชน กระทรวงมหาดไทย จึงขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน กรณีประชาชนใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุหรือบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมิได้เปลี่ยนคำนำหน้านามในการติดต่อขอรับบริการหรือทำธุรกรรมต่างๆ ขอเรียนว่า บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ ยังคงมีสถานะปกติสามารถใช้ยืนยันตัวตนได้ตามเดิม โดยหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน หรือสถาบันทางการเงิน สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ถือบัตรได้จากหน่วยความจำ (Chip) ของบัตรประจำตัวประชาชน และกรณีบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมิได้เปลี่ยนคำนำหน้านาม เช่น เด็กที่มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ แต่คำนำหน้านามในบัตรประจำตัวประชาชนยังเป็นเด็กชายหรือเด็กหญิง ซึ่งตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชนมิได้กำหนดให้ผู้ถือบัตรจะต้องขอมีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตร จึงสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าวได้จนถึงวันหมดอายุ โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบัตรเป็นนายหรือนางสาวแต่อย่างใด คะแนนโหวต :