10 เยาวชนคนเก่งชายแดนใต้ ดีใจ..หลังได้รับคัดเลือกผู้มีคะแนนสูงสุด เข้ารับรางวัลพระราชทาน "ทุนวรเกษตรเมธี" จากสมเด็จพระเทพ ฯ

10 เยาวชนคนเก่งชายแดนใต้ ดีใจ..หลังได้รับคัดเลือกผู้มีคะแนนสูงสุด เข้ารับรางวัลพระราชทาน "ทุนวรเกษตรเมธี" จากสมเด็จพระเทพ ฯ  ขณะที่ศอ.บต. เตรียมสานฝันเยาวชนที่มีใจรักต่อเนื่อง สร้างต้นแบบด้านเกษตรสู่ชุมชน

นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดเผยว่า ตามที่ศอ.บต. ได้มีการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความสนใจงานด้านเกษตร และมีผลงานการทำเกษตรในโรงเรียน/ครัวเรือน อยู่ในระดับดีเยี่ยม เพื่อรับ"ทุนวรเกษตรเมธี" ภายใต้โครงการ "ครัวโรงเรียน สู่ ครัวบ้าน" อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยในปีนี้ได้คัดเลือกให้เป็นผู้มีที่คะแนนสูงสุดจากการตัดสินของคณะกรรมการทั้งหมด 10 ราย เพื่อเตรียมเข้ารับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวันที่ 20 กันยายน 2566 นี้ ซึ่งตนขอแสดงความยินดีกับเยาวชนทั้ง 10 รายในครั้งนี้ด้วย อนาคตข้างหน้ามองว่าเยาวชนเหล่านี้จะสามารถเป็นเกษตรกรต้นแบบที่ทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์และความสุขของพี่น้องชุมชนบ้านเกิดของตัวเองได้อย่างแน่นอน

ด้านด.ญ.นูรอัยซะห์ แวกามีลา โรงเรียนบ้านสะปอม ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส กล่าวถึงความรู้สึกด้วยว่า..รู้สึกดีใจและภูมิใจเป็นที่สุด ตนจะตั้งใจและพยายามทำความฝันของตนเองให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยใช้ความรู้ความสามารถที่ได้รับมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกลับมาใช้ต่อการดำเนินชีวิตและพัฒนาด้านการเกษตรให้เกิดประโยชน์ สร้างเป็นอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

สำหรับ"ทุนวรเกษตรเมธี" ภายใต้โครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกิดจากในคราวที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ศอ.บต. เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ที่ผ่านมาศอ.บต. ได้กราบบังคมทูลถวายรายงานการจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักเรียนต้นแบบด้านการเกษตร ให้ได้รับทุนการศึกษาที่ต่อเนื่องจากระดับมัธยมศึกษาไปจนจบการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเข้ารับราชการด้านการเกษตรกลับมาพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิดในจังหวัดภูมิลำเนาในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด ซึ่งการขับเคลื่อนงาน “ครัวโรงเรียน สู่ ครัวบ้าน” มีเป้าหมายสำคัญเพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่สนใจได้พัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร สร้างฐานความคิดและการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ขอประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่รัฐต้องให้การดูแลให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar