ครม. อนุมัติโครงการฯ อปท. “ปรับปรุง - ซ่อมแซม - พัฒนา” ระบบสาธารณูปโภคเพื่อประโยชน์ของ ปชช.

นายอนุชา บูรพชัยศรี  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี ที่ประชุม ครม. (30 ส.ค. 65) อนุมัติงบ 5,282,570,100 บาท เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) นำไปก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน และพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย หรือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนใน 69 จังหวัด จำนวน 2,086 โครงการ ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติ และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เช่น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่อมแซมถนนลาดยางมะตอย ปรับปรุงผิวจราจรจากลูกรังเป็นถนนหินคลุกบดอัด ซ่อมแซมไหล่ถนน เป็นต้น

title

ทั้งนี้ หน่วยรับงบประมาณ ประกอบด้วย
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 12 จังหวัด 414 โครงการ  วงเงิน 528,498,100 บาท
- เทศบาลนคร จำนวน 1 จังหวัด 2 โครงการ วงเงิน 20,989,000  บาท
- เทศบาลเมือง จำนวน 10 จังหวัด 19  โครงการ วงเงิน 67,192,100  บาท
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  จำนวน 68 จังหวัด 1,651 โครงการ วงเงิน 4,665,890,900  บาท   
- เทศบาลตำบล  จำนวน 58 จังหวัด 430 โครงการ วงเงิน 1,230,243,800  บาท 
- องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 68 จังหวัด 1,221 โครงการ วงเงิน 3,435,647,100  บาท

วงเงินงบประมาณ จำแนกตามภาค ดังนี้ 
- ภาคเหนือ จำนวน 9 จังหวัด  183 โครงการ วงเงิน 346.13  ล้านบาท
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 19 จังหวัด  883 โครงการ วงเงิน 1,884.28  ล้านบาท
- ภาคกลาง จำนวน 16 จังหวัด  580 โครงการ วงเงิน 1,146.00ล้านบาท
- ภาคตะวันออก จำนวน 7 จังหวัด   52 โครงการ วงเงิน 142.02 ล้านบาท
- ภาคตะวันตก จำนวน 5 จังหวัด   65 โครงการ วงเงิน 325.90 ล้านบาท
- ภาคใต้ จำนวน 13 จังหวัด  323 โครงการ วงเงิน 1,438.24 ล้านบาท

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน และพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำที่อยู่ในความร่วมรับผิดชอบของ อปท.  เช่น  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซ่อมแซมถนนลาดยางมะตอย ปรับปรุงผิวจราจรจากลูกรังเป็นถนนหินคลุกบดอัด  ซ่อมแซมไหล่ถนน ขุดลอกคูคลองและขุดสระน้ำเป็นต้น  ซึ่งที่ประชุม ครม.  เน้นย้ำ ให้จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2565 โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของราชการและประชาชนด้วย

ทั้งนี้ ที่ประชุม ครม. ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานดังกล่าว จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. 65 และต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของราชการและประชาชนเป็นสำคัญ

.


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar