9 มิ.ย. ปลดล็อกกัญชา-กัญชง พ้นยาเสพติด

การ "ปลดล็อก" กัญชา กัญชง ทุกคนปลูกได้แล้วในวันที่ 9 มิ.ย. นี้ ประชาชนสามารถปลูกเพื่อใช้เอง รวมทั้งผู้ประกอบการที่ปลูกในเชิงพาณิชย์ โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องจดแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน "ปลูกกัญ" ขององค์การอาหารและยา (อย.)

ส่วนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อจำหน่าย ทั้งอาหาร เครื่องสำอาง และยาสมุนไพร ยังคงต้องขออนุญาต และการนำเข้าเมล็ดพันธุ์และส่วนของพืช ต้องขออนุญาตกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หากเป็นผลิตภัณฑ์ต้องขออนุญาตกับ อย. โดยขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์

สำหรับการปลดล็อกวันที่ 9 มิ.ย. นี้ มีอะไรที่ทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาต และเรื่องไหนที่ต้องจดแจ้งและขออนุญาตอยู่ไปดูกันเลย...

ทำสารสกัดจากกัญชา ต้องขออนุญาตหรือไม่

กองควบคุมวัตถุเสพติดกัญชา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้ข้อมูลว่า โดยทั่วไปแล้วการทำสารสกัดกัญชาจะตรวจสอบว่ามีสารแต่ละส่วนปริมาณเท่าใด ต้องนำสารสกัดที่ได้ไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะอนุญาตให้ปลูกตามบ้านได้แล้ว ให้ใช้ส่วนประกอบของพืช ยกเว้น ช่อ ดอก ในการทำอาหาร แต่การนำส่วนใดส่วนหนึ่งของกัญชา กัญชง ไปสกัดเพื่อให้ได้สาร THC หรือ Tetrahydrocannabinol ยังคงต้องแจ้งขออนุญาตผลิตสกัดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด (ยกเว้นการสกัดจากเมล็ด) โดยสารสกัดที่มี THC ไม่เกิน 0.2% จะได้รับการยกเว้นไม่เป็นยาเสพติดให้โทษ สำหรับ THC เป็นสารของกัญชาที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท ทำให้ผ่อนคลาย นอนหลับ ลดอาการคลื่นไส้ อาเจียน และกระตุ้นให้อยากอาหาร

GETTY IMAGES

ที่มาของภาพ,GETTY IMAGES

จำหน่ายส่วนของพืชไม่ต้องขออนุญาต แต่ถ้าขายเมล็ดพันธุ์ กิ่งพันธุ์ สารสกัด ต้องขออนุญาต

ไม่ต้องขออนุญาต ได้แก่ การขายส่วนของพืช ไม่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายยาเสพติด

ยังต้องขออนุญาต ได้แก่

 • การขายเมล็ดพันธุ์และกิ่ง ต้องขอรับอนุญาต ตาม พ.ร.บ. พันธุ์พืช
 • การขายสารสกัดที่ได้รับอนุญาตให้สกัดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด กรณีสาร THC ไม่เกิน 0.2% ไม่ต้องมีใบอนุญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษ แต่ถ้าเป็นสารสกัดที่ THC เกิน 0.2% ต้องมีใบอนุญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษ และผู้ซื้อต้องมีใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษด้วยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์นั้น

การนำส่วนของกัญชา กัญชง มาใช้ในอาหารที่ผลิตเพื่อจำหน่าย

กองควบคุมวัตถุเสพติดกัญชา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ระบุว่า ส่วนของกัญชา กัญชง และสารสกัดแคนนาบิไดออล (CBD) ที่ใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารเพื่อผลิตจำหน่าย ต้องเป็นเฉพาะส่วนของพืชที่กำหนดในประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ เมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง ผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน รากและใบ ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการใช้ประโยชน์จากสารสกัด CBD

ผู้ประกอบการสามารถขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหารหรือขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร เพื่อรับเลขสารบบอาหาร และต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐาน เงื่อนไขชนิดอาหาร ปริมาณ THC และ CBD และแสดงคำเตือนเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะผลิตอาหารเพื่อจำหน่าย ต้องดำเนินการยื่นขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารและเลขสารบบอาหารด้วย

GETTY IMAGES

ที่มาของภาพ,GETTY IMAGES

 

กลิ่นควันจากกัญชา ระวังถูกแจ้งเหตุรำคาญ หากไม่แก้ไขมีโทษปรับ/จำคุก

เมื่อ 1 มิ.ย. ที่ผ่านมา นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการสาธารณสุขมีมติเห็นชอบร่างคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางควบคุม เหตุรำคาญ จากการกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด สำหรับราชการส่วนท้องถิ่นใช้ควบคุมเหตุรำคาญแล้ว

รายละเอียดของประกาศนี้ ให้เจ้าพนักงานในท้องถิ่นดูแล เมื่อได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญ เรื่อง กลิ่นหรือควันจากการสูบกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด ให้เจ้าพนักงานดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย โดยศึกษาข้อมูลเบื้องต้น เช่น สถานที่หรือบริเวณที่ถูกร้องเรียน สถานที่ที่ประชาชนร้องเรียน แหล่งกำเนิดกลิ่นหรือควัน ลักษณะกลิ่น ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ ก่อนแจ้งเตือนให้แก้ไขในเวลาที่กำหนด

"กรณีผู้ถูกร้องเรียนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครอง ให้เจ้าพนักงานดำเนินการส่งเรื่องให้ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข โดยอัตราโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาทถ้วน หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนกรณีผู้ถูกร้องเรียนปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครอง เรื่องยุติ ให้เจ้าพนักงานแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป" อธิบดีกรมอนามัย ระบุ

ขั้นตอนจดแจ้งปลูกกัญชา กัญชง ผ่านแอปฯ "ปลูกกัญ"

 • เข้าสู่เว็บไซต์ http://plookganja.fda.moph.go.th/ หรือแอปพลิเคชั่น ปลูกกัญ สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ แอนด์ดรอยด์
 • ลงทะเบียน
 • จดแจ้งตามวัตถุประสงค์
 • รับเอกสารจดแจ้งอิเล็กทรอนิกส์

GETTY IMAGES

ที่มาของภาพ,GETTY IMAGES

ผลิตภัณฑ์กัญชา ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย

กัญชาสามารถใช้รักษาโรคได้ โดยต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้การนำผลิตภัณฑ์ยากัญชามาใช้ ต้องได้รับการวินิจฉัย จากแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ คำแนะนำมีดังนี้

 • ปฏิบัติตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ไม่ควรหยดยาเพิ่มเอง
 • มีผู้ดูแล
 • ไม่ขับรถหรือทำงานกับเครื่องจักร

สำหรับอาการผิดปกติที่พบได้บ่อย ได้แก่ ง่วงนอนมากกว่าปกติ ปากแห้ง คลื่นไส้อาเจียน มึนเวียนศีรษะ หรือปวดศีรษะ

อาการผิดปกติที่ควรไปพบแพทย์ที่่โรงพยาบาล

 • หัวใจเต้นเร็วและรัวผิดจังหวะ เป็นลมหมดสติ เจ็บหน้าอกร้าวไปที่แขน เหงื่อแตก ตัวสั่น
 • สับสน กระวนกระวาย วิตกกังวล หวาดระแวงไม่สมเหตุสมผล
 • อึดอัด หายใจไม่สะดวก
 • เดินเซ พูดไม่ชัด
 • หูแว่ว เห็นภาพหลอน พูดคนเดียว อารมณ์แปรปรวน

ผู้ที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ

 • กำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร
 • โรคซึมเศร้า โรคอารมณ์สองขั้ว
 • โรคจิตจากสารเสพติด โรคจิตเภท มีความเสี่ยงสูงในการทำร้ายตัวเอง
 • รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด
 • โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคตับ โรคไตที่มีอาการรุนแรง
 • มีประวัติแพ้สารสกัดกัญชา

 

ขอบคุณข้อมูลจาก BBC NEWSคะแนนโหวต :