มท.เข้ม 5 มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 เน้นบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด

มท.เข้ม 5 มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 เน้นบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด พร้อมขอให้ประชาชนตระหนักด้านความปลอดภัย

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติรับทราบตามที่ ศปถ. เสนอแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงาน มุ่งเน้นการบริหารจัดการในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้งควบคู่การดำเนินการตามมาตรการและแนวทางเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 ด้วยการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่

สำหรับมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 5 ด้าน ได้แก่
1) ด้านการบริหารจัดการ เช่น จัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ทั้งส่วนกลางและจังหวัด โดยดำเนินการมาตรการเชิงรุก “เคาะประตูบ้าน”
2) ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม
3) ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด
4) ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจังและต่อเนื่อง
5) ด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ โดยเตรียมความพร้อมโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย และแบ่งมอบพื้นที่ความรับผิดชอบให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนทันที


แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :