จังหวัดขอนแก่น เปิดตลาดนัดผักปลอดภัย ชูซอฟต์พาวเวอร์ ผ้าไหม ไก่ย่าง ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ

วันนี้ (20 ม.ค. 2566) ที่ บริเวณซุ้มประตูเข้าหมู่บ้าน "เฮือนโบราณ วิถีไทบ้านขอนแก่น" ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดผักปลอดภัย ผ้าไหม ไก่ย่าง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งนำผลผลิตทางการเกษตร ผ้าไหม อาหาร ผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้ง 26 อำเภอ มาจัดแสดง และจำหน่าย ที่ บ้านโบราณ หรือ“เฮือนโบราณ วิถีไทบ้านขอนแก่น” บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 20–22 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 18.00 น. ของทุกวัน โดยมีส่วนราชการ นายอำเภอ และพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่น ร่วมงาน

*** นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัด ขอนแก่น กล่าวว่า งานตลาดนัดผักปลอดภัย ผ้าไหม ไก่ย่าง จังหวัดขอนแก่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการตระหนักถึงความสำคัญในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของจังหวัดขอนแก่น และชาวอีสาน โดยได้ถ่ายทอดวิถีชีวิต ที่เรียบง่าย ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ผ่านบ้านโบราณ "เฮือนโบราณ วิถีไทบ้านขอนแก่น" มีการจัดกิจกรรมที่สำคัญ เช่น การทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว พิธีขึ้นบ้านใหม่ การจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ ประจำปี 2565 และยังมีส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรต่างๆ ขอเข้าศึกษาดูงาน และขอใช้พื้นที่บ้านโบราณจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

*** การจัดงานครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันโดดเด่นเป็น Soft Power ของจังหวัดขอนแก่น ที่มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาดั้งเดิม ที่สืบทอดผ่านวัฒนธรรม สู่การเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยสู่เวทีโลก อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ เสริมสร้างโอกาสและช่องทางการตลาด ให้เข้าถึงผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบและเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าท้องถิ่น ก่อให้เกิดการกระจายรายได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ นำทรัพยากร ภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาพัฒนารวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ่น นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar