จังหวัดขอนแก่น ออกหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

วันนี้ (19 ม.ค. 2566) ที่โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง หมู่ที่ 4 ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

*** สำหรับการออกหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ในครั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับบริการช่วยเหลือด้านสุขภาพตรวจรักษาและป้องกันโรค การฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพ ของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี ตลอดจนเป็นการเยี่ยมเยียนประชาชนของหน่วยงานสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้อง การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ซึ่งได้รับความร่วมมือจากแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข จากหน่วยงานต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจพิเศษอุลตร้าชาวน์ช่องท้อง ตรวจความผิดปกติของสายตา การส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาลระดับสูง การให้บริการตรวจประเมินพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน แนะนำการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน ตรวจรักษาฟัน ถอนฟัน กายภาพบำบัด ตรวจรักษาแพทย์แผนไทย และกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ เป็นต้น

*** อีกทั้งกิจกรรมตามโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ โดยมุ่งเน้นให้ทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจรวมพลังประสาน ความรัก ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ให้สังคมไทยกลับสู่สังคมแห่งความสงบสุข สันติ และสามัคคี โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ รวมทั้งองค์กรภาคเอกชนออกมาให้บริการและรับทราบสภาพปัญหาความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชการ ลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :