ผวจ.ขอนแก่น เปิดงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2566

ผวจ.ขอนแก่น เปิดงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2566

*** วันนี้ (14 ม.ค. 65) ที่มณฑลทหารบก 23 ค่ายศรีพัชรินทร นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2566

*** สำหรับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองในฐานะพลเมืองของชาติที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต โดยจะต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดา ครูอาจารย์ รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความซื่อสัตย์ กล้าคิดกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ มีทัศนคติเชิงบวก ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และให้ความสำคัญแก่การสร้างคุณค่าในตัวเอง ด้วยการแสวงหาความรู้ เพิ่มพูนทักษะและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ รวมทั้งร่วมกันสร้างสังคมแห่งความรักความสามัคคี โดยการน้อมนำแนวทางการอุทิศตนเป็นผู้ให้และเสียสละเพื่อส่วนรวมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ

** โดยในปี 2566 นี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กไว้ว่า "รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี"


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar