สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

วันที่ 20 ต.ค.65 นายวัณลภ ตังคณานุรักษ์ ได้นำคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิระหว่างวันที่ 19-21ตุลาคม 2565 เป็นกิจกรรมในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนล่าง) เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจะนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณากลั่นกรอง ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การตรากฎหมาย ตามกลไกของวุฒิสภา


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :