จังหวัดขอนแก่นได้รับรางวัล รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 5 ผลงาน

จังหวัดขอนแก่นได้รับรางวัล รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565

จำนวน 5 ผลงาน ดังนี้

1. รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทการบริการที่ตอบสนองต่อสภาวะวิกฤต ระดับดี

"การช่วยเหลือผู้ประกอบการไก่เขาสวนกวางในช่วงวิกฤตโควิด 19"

2. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับก้าวหน้า

3. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด

หมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้

4. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด

หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม

5. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ระดับดี

" จากนาข้าวเป็นบ่อปลาสร้างมูลค่าสินค้าประมงสร้างชีวิต"

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :