ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ผู้มีคุณูปการต่อการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ไทย-ลาว รางวัลแม่โขงทองคำ (Golden Mekong Award) ฝ่ายราชอาณาจักรไทย

วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.39 น. ที่วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ ในโอกาสรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ผู้มีคุณูปการต่อการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ไทย-ลาว รางวัลแม่โขงทองคำ (Golden Mekong Award) ฝ่ายราชอาณาจักรไทย โดยจัดพิธีรับมอบเบื่องหน้าองค์หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปสำคัญคู่เมือง จังหวัดหนองคายซึ่งเป็นโครงการสานสัมพันธ์วัฒนธรรมสองฝั่งโขง ไทย-ลาว ปีที่ 5 โดยความร่วมมือของสมาคมหมอแคน จ.ขอนแก่น ชมรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้าน จ.มหาสารคาม และโรงเรียนศิลปะแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว พร้อมภาคีเครือข่ายต่างๆ


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :