จังหวัดขอนแก่น ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันเป็นหลวง

จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันเป็นหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จำนวน 16 รูป ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2565 โดยกำหนดจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ พระอุโบสถวัดศรีจันทร์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และฝึกอบรมปฏิบัติธรรม ณ วัดมกุฎวิมุตติคีรี อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้การดำเนิการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น ในฐานะฝ่ายเลขานุการ จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญในพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ตามกำลังศรัทธา โดยสามารถแจ้งความประสงค์และนำส่งเงินร่วมทำบุญได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจงหวัดขอนแก่น ชั้น 3 (หลังใหม่) ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 โทรศัพท์ 0 4323 8357

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :