จังหวัดขอนแก่น มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ ผู้สนับสนุนการจัดระบบนำผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดขอนแก่น กลับมารักษาที่หน่วยบริการใกล้บ้าน

วันนี้ (29 มิ.ย. 65) ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ ผู้สนับสนุนการจัดระบบนำผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดขอนแก่น กลับมารักษาที่หน่วยบริการใกล้บ้าน

*** สืบเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในช่วงเดือน มิถุนายน - พฤศจิกายน 2564 ทำให้หน่วยบริการด้านสุขภาพในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลไม่สามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้อย่างเพียงพอ รัฐบาลจึงมีนโยบายให้ทุกจังหวัดจัดระบบบริการส่งผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด กลับไปรักษาที่หน่วยบริการใกล้บ้านตามความเหมาะสม

*** จังหวัดขอนแก่น ได้จัดระบบการให้บริการนำผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดขอนแก่นกลับมารักษาที่หน่วยบริการใกล้บ้าน ตามโครงการ "Back Home " หรือ คนขอนแก่นต้องรอด ซึ่งการดำเนินงานด้านการแพทย์ที่สำคัญ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ระบบข้อมูล ระบบบริหารจัดการยานพาหนะ และระบบบริหารจัดการเตียงรองรับ เพื่อการรักษา โดยมีบุคคล หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงาน และสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ ได้แก่

1. ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนาม 1 หอพักหญิงที่ 26 จังหวัดขอนแก่นเป็นผู้อำนวยการหลัก ในการจัดระบบขนส่ง และการดูแลผู้ป่วยระหว่างการเดินทางกลับมารับการรักษาที่หน่วยบริการใกล้บ้านตามมาตรฐานการรักษาและการป้องกันและควบคุมโรค ทั้งนี้ ได้ประสานผู้มีจิตศรัทธา สนับสนุนพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตลอดจนติดตามกำกับระบบการดูแลผู้ป่วยตลอดระยะการเดินทางให้ผู้รับบริการพึงพอใจและมีความปลอดภัยสูงสุด

2. นายดิษฐสกุล ไหวดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิค เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งบริษัท ดิจิค เทคโนโลยี จำกัด ได้ช่วยจัดทโปรแกรม "Back Home" ทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการสามารถเข้ารับการรักษาได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว หน่วยบริการสามารถรับทราบข้อมูลผู้ป่วยโควิด-19 ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน นอกจากนี้ข้อมูลสารสนเทศ ยังนำมาใช้ในการบริหารจัดการเตียง เพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจบริหารจัดการได้อย่างทันท่วงที

*** ทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติ สร้างขวัญ กำลังใจ และยกย่องเชิดชูในฐานะผู้สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ต่อไป

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :