ก้าวสู่เส้นทางอาชีพสื่อสารมวลชนอย่างมั่นใจ กับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์

ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เรื่อง การอบรมและทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2556 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้มีความรู้ ในการประกอบวิชาชีพด้านกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ทุกสื่อ ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจ และสมัครใจ สามารถเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศฯ รวมถึงเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ทั้งนี้โดยหลักการผู้สมัครเข้ารับการทดสอบเพื่อมีบัตรผู้ประกาศฯ ได้นั้น จะต้องผ่านการอบรม                            หลักสูตรผู้ประกาศฯ  ทั้ง  3  ระดับ ได้แก่ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง                          

กรมประชาสัมพันธ์ ได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าวโดยได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ ( MOU ) ร่วมกับสำนักงาน กสทช. ฉบับที่ 6 เมื่อวันที่  17 ธันวาคม 2562 ในการจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศฯ                            สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะหน่วยจัดอบรม จึงได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศฯ ประจำปี 2564 ดังนี้


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :