หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ปี 2564

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครเข้าอบรมหลักสูตร  :                       ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2564 ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เรื่อง การอบรมและทดสอบ                       เพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2556 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม                และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้มีความรู้ในการประกอบวิชาชีพด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ทุกสื่อ ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจ และสมัครใจ สามารถเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศฯ รวมถึงเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ทั้งนี้ โดยหลักการผู้สมัครเข้ารับการทดสอบเพื่อมีบัตรผู้ประกาศฯ ได้นั้น จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศฯ  ทั้ง  3  ระดับ ได้แก่ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง                           

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์  จึงเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรม  “หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์”   ณ   อ.เมือง  จ.ขอนแก่น
ระดับต้น          วันที่  21 - 23   พฤษภาคม 2564      ค่าลงทะเบียน  3,500  บาท
ระดับกลาง       วันที่  17 - 20    มิถุนายน 2564       ค่าลงทะเบียน  4,000  บาท
และระดับสูง     วันที่  23 – 25   กรกฎาคม 2564       ค่าลงทะเบียน  4,000  บาท

ผู้สนใจสมัครได้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้ สอบถามเพิ่มเติม คุณเดย่า โทร / Line ID 0815449506, โทร. 0 – 4322 - 7406  ดาวโหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/18NOsk8X0hv87MrPouAAcVUTcDwblMvDE?usp=sharing


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :