ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พบปะเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ พร้อมมอบนโยบาย โดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูปที่ดินการเกษตรและสหกรณ์

เมื่อเวลา 14.00 น.วันนี้ (2 ธันวาคม 2566) ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ณ โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมีนายราชันย์ ซุ้นฮั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปข้อมูลทั่วไปของจังหวัดหนองคาย และข้อมูลด้านการเกษตรที่สำคัญ โดยเฉพาะข้อมูลพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินในจังหวัดหนองคาย มีนายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย , นายกระแสร์ ตระกูลพรพงศ์ ส.ส.หนองคาย เขต 1 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชาวจังหวัดหนองคาย ร่วมให้การต้อนรับ
   จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดชายแดนติดกับ สปป.ลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็น เขตแดนระหว่างประเทศ มีพื้นที่ประมาณ 1.8 ล้านไร่ หรือ 3,000 ตารางกิโลเมตร แบ่งการ ปกครองเป็น 9 อำเภอ 62 ตำบล 678 หมู่บ้าน มีประชากรประมาณ 516,000คน ผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัด หรือ GPP ปี 2564 มีมูลค่า 44,396 ล้านบาท โดยในภาคการเกษตรมีมูลค่า 10,065 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.67 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 97,617 บาท/คน/ปี
  ข้อมูลด้านการเกษตรที่สำคัญ กระผมขออนุญาตกราบเรียนว่า จังหวัดหนองคาย มีพื้นที่การเกษตรประมาณ 1.2 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 64 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด สินค้า เกษตรหลักที่ทำรายได้ให้กับจังหวัด ได้แก่ ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ปลานิลกระชัง ไข่ไก่สุกร และโคเนื้อ
  สำหรับพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินในจังหวัดหนองคาย ครอบคลุมทั้ง 9 อำเภอ จำนวน 46 ตำบล รวม 604,340 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 31.94 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด เป็นที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม 531,555 ไร่ เกษตรกร 33,588 ราย นอกจากนั้นเป็นพื้นที่จัดเป็นแปลงชุมชน เพื่อการอยู่อาศัย และที่ดินเอกชน ซึ่งหมายถึง ที่ดินที่ส.ป.ก. จัดซื้อเพื่อจัดสรรให้เกษตรกรเช่า และเช่าซื้อ รวมถึงที่ดินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล ทั้งนี้ อำเภอเฝ้าไร่และอำเภอโพนพิสัย มี พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63.83 ของพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินทั้งจังหวัด
  โดย ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พบปะเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ พร้อมมอบนโยบาย โดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูปที่ดินการเกษตรและสหกรณ์ อีกทั้งยังได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน หรือ ส.ป.ก.4-01 ให้เกษตรกร จำนวน 30 ราย มอบเมล็ดพันธุ์ผักและต้นกล้าผักให้กับตัวแทนชุมชน จำนวน 7 ชุด มอบเงินโครงการเกษตรกรชาวสวนยางต้นแบบด้วยเกษตรแบบยยั่งยืน จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 470,000 บาท และมอบเงินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อยกระดับด้วยเศรษฐกิจฐานราก จำนวน 3 ราย ๆ ละ 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 300,000 บาท นอกจากนี้ยังได้ซักถามและหาแนวทางช่วยเหลือประชาชน ชาวตำบลหาดคำ ที่ได้เข้าพบเพื่อให้ช่วยเหลือเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดิน หลังจากอาศัยอยู่ในที่ดินดังกล่าวมานาน 
  จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตรวจเยี่ยมจุดบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย และพบปะเกษตรกรที่จุดบริการรับคำร้องออกโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ก่อนเดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬต่อไป.


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar