สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 รับการตรวจเยี่ยมเครือข่ายสื่อกรมประชาสัมพันธ์ จาก นายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ วุฒิสภา

ประธานอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ วุฒิสภา ตรวจเยี่ยมเครือข่ายสื่อกรมประชาสัมพันธ์

ประธานอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เน้นย้ำการสร้างการรับรู้สู่ประชาชนถือเป็นหน้าที่หลักของสื่อภาครัฐ รวมถึงการสร้างเครือข่ายเพื่อกระจายข้อมูลข้าวสารให้มากยิ่งขึ้น

ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยมี นางสาวทิวาพร แสนเมืองชิน ผู้อำนวยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ เพื่อตรวจเยี่ยมและประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกับผู้บริหารในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ได้แก่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทั้ง 11 จังหวัดภาคอีสานตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครราชสีมา บึงกาฬ มหาสารคาม เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี ผ่านการประชุมออนไลน์เกี่ยวกับแนวทางการเผยแพนาข้อมูล ข่าวสารของวุฒิสภาพไปสู่ประชาชนอย่างถูกต้อง

ประธานอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน กล่าวว่า เป็นโอกาสดีที่ได้มาเห็นภาพการทำงานในองค์กร ที่มีความแข็งแรงของแต่ละบทบาทหน้าที่ สิ่งเหล่านี้มีความจำเป็นที่ต้องบอกต่อสาธารณะว่าเราทำหน้าที่อะไร ทำเพื่อใคร และประชาชนจะได้รับประโยชน์อะไร เป็นหัวใจสำคัญของข้าราชการ เราในฐานะสื่อมวลชนภาครัฐ เราเป็นองค์กรของรัฐที่มีบุคลากรทั่วประเทศนั่นคือจุดแข็ง ส่วนจุดอ่อนคือการแข่งขันกันด้านการประชาสัมพันธ์ จึงอยากฝากให้ข้าราชการทุกคนทำหน้าที่เพื่อสังคม การทำงานจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุง ทั้งบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และในการประสานความร่วมมือระหว่างขอนแก่นและอุบลราชธานี ถือเป็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ที่เราจะเชื่อมประสานเข้าด้วยกันทั้ง 20 จังหวัดภาคอีสาน ซึ่งจากการลงพื้นที่ เป็นภาคที่ 3 ก็ได้เห็นความแตกต่างเชิงวิสัยทัศน์ของการทำงานของผู้บริหารแต่ละพื้นที่ ในนามวุฒิสภาจึงขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่ได้อนุเคราะห์การสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในมิติต่างๆ

โอกาสนี้ประธานอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ได้ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ “มองอีสานผ่าน NBT” เพื่อสร้างการรับรู้เครือข่ายภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และกลุ่มผู้ประกอบการ รวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในประเด็น ความร่วมมือการประชาสัมพันธ์ภารกิจของวุฒิสภาและคณะกรรมการ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน พร้อมแลกเปลี่ยน ข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกับประชาชนที่เข้ารับชม


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar