สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม “อบรมสัมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1” ณ จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565  ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ร่วมกับ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรม “อบรมสัมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1” โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นางศิวพร  ฉั่วสวัสดิ์ เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 นำผู้บริหารพบปะเครือข่าย เพื่อสื่อสารเชิงรุกในระดับพื้นที่ ครอบคลุมประเด็นตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล และข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ป้องกันข่าวลวง ข่าวไม่จริง เพื่อให้ประชาชนนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งคาดว่าเครือข่ายที่เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ มีความเข้าใจ มีการสื่อสารและสามารถทำงานร่วมกัน เป็นเครือข่ายที่มีคุณภาพของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 อย่างยั่งยืน


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :