สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม “อบรมสัมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1” ณ จังหวัดมหาสารคาม

ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ร่วมกับ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรม “อบรมสัมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1” เพื่อสื่อสารเชิงรุกในระดับพื้นที่ ครอบคลุมประเด็นตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล และข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ป้องกันข่าวลวง ข่าวไม่จริง เพื่อให้ประชาชนนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ในวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม โดยนางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทและความสำคัญของเครือข่ายประชาสัมพันธ์” มีผู้เข้าอบรมจำนวน 35 คน กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมรู้จักทักทาย เพื่อให้เครือข่ายรู้จักคณะผู้บริหาร ทราบช่องทางการรับและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารร่วมกัน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “สื่อสารอย่างไรให้โดนใจผู้รับสาร” ซึ่งคาดว่าเครือข่ายที่เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ มีความเข้าใจ มีการสื่อสารและสามารถทำงานร่วมกัน เป็นเครีอข่ายทีมีคุณภาพของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 อย่างยั่งยืน


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar