สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

วันที่ 28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย เชิญชวน ประดับธงชาติไทย เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติพร้อมกัน

ที่ บริเวณเสาธงชาติ หน้าอาคาร สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์ นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติร่วมกัน เนื่องในโอกาส วันที่ 28 กันยายน เป็นวันสำคัญของชาติ เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย

ทั้งนี้ ธงชาติถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ ธงชาติไทยแต่เดิมมีหลายรูปแบบ จนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่ในพุทธศักราช 2460 และพระองค์ทรงกำหนดความหมายของสีธงชาติไว้ว่า สีแดง หมายถึง ชาติ คือประชาชน สีขาว หมายถึง ศาสนา และสีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ ซึ่งธงไตรรงค์ หรือธงชาติไทย ถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ เป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน และร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่ง หล่อหลอมความรักสามัคคี สร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติ ก่อเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทย


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :