ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นิเทศติดตามงานหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่ 11 จังหวัดภาคอีสานตอนบน ณ จังหวัดชัยภูมิ

ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นิเทศติดตามงานหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่ 11 จังหวัดภาคอีสานตอนบน ณ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีผู้บริหารหน่วยงานที่เข้ารับการนิเทศให้การต้อนรับ ประกอบด้วย นาง ธิดารัตน์ อากรตน ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ นางสาววรรณยา ดังก้อง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ชื่นชมการทำงานของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ ที่สามารถตอบโจทย์การทำงานตามนโยบายกรมประชาสัมพันธ์ได้ครบทุกด้าน มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการทำงานแบบพี่น้อง ทั้งนี้ ได้แนะนำให้พัฒนาบทบาทของประชาสัมพันธ์จังหวัดในการเป็นผู้วิเคราะห์ วางแผน และสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปสู่ประชาชน

ในส่วนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ ถือเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับโอกาสให้ต้อนรับบุคคลสำคัญ ทั้ง นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีอีกหลายท่าน มีบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถผลิตชิ้นงานได้อย่างต่อเนื่องแม้จะมีข้อจำกัดในด้านอัตรากำลัง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ได้ให้ข้อคิดว่า ในสถานการณ์ที่ขาดผู้บริหารหน่วยงานหรือกำลังคน เป็นโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานอยู่ได้แสดงศักยภาพให้ผู้บังคับบัญชาได้เห็น ซึ่งผลงานที่เกิดขึ้นก็จะสะสมเป็นความก้าวหน้าในอาชีพ นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงความสำคัญในการดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการทำงานด้วย


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar