ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นิเทศติดตามงานหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่ 11 จังหวัดภาคอีสานตอนบน ณ จังหวัดนครราชสีมา

ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นิเทศติดตามงานหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่ 11 จังหวัดภาคอีสานตอนบน ณ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้บริหารหน่วยงานที่เข้ารับการนิเทศให้การต้อนรับ ประกอบด้วย นางสาว ทิวาพร แสนเมืองชิน ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา นางสาวกุลปราณี ชาลีวงศ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กล่าวถึงจังหวัดนครราชสีมา ว่า เป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพื้นที่เป้าหมายสำคัญในการดำเนินนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล ในฐานะประตูสู่อีสาน ดังนั้นขอให้ภูมิใจว่าผู้ที่ได้มาเป็นหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ที่มีศักยภาพ พร้อมชื่นชมการทำงานที่มีความเข้าใจเนื้อหานโยบายสามารถนำมาคลี่ประเด็นและสื่อสารต่อได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีการติดตามข่าวสารจากเพจเฟสบุ๊กของหน่วยงานข้างเคียงนำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สังคม ทั้งนี้ ได้แนะนำถึงความสำคัญของเครือข่ายที่ต้องสร้าง รักษา และขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังเสนอให้พัฒนาบทบาทของประชาสัมพันธ์จังหวัดในการเป็นที่ปรึกษา คอยวางกลยุทธ์การนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานราชการ ที่สำคัญคือต้องเก็บค่างานหรือผลงานเพื่อเป็นข้อมูลแสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ในตำแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัด

ในส่วนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา ได้ชื่นชมความสะอาด และการดูแลภูมิทัศน์ของสถานีฯ รวมถึงมีมาตรฐานการทำงานที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เป็นหน่วยงานที่เป็นหน้าเป็นตาของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 โดยได้แนะนำให้มีการเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้ประชาชนได้รู้จักหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์มากขึ้น รวมถึงให้ทำงานร่วมกับเครือข่ายในการผลิตผลงาน ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาเองมีทรัพยากรด้านเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพอยู่มากมาย


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar