ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นิเทศติดตามงานหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่ 11 จังหวัดภาคอีสานตอนบน ณ จังหวัดหนองบัวลำภู

ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นิเทศติดตามงานหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่ 11 จังหวัดภาคอีสานตอนบน ณ จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีผู้บริหารหน่วยงานที่เข้ารับการนิเทศให้การต้อนรับ ประกอบด้วย นางสาว จุฑามาศ จิเจริญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู นางสาว สุภาพ นพเก้า ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่
       ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ชื่นชมการทำงานของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ที่มีความพร้อมและเป็นมืออาชีพ
ซึ่งในปีที่ผ่านมาจังหวัดหนองบัวลำภูได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญหลายเหตุการณ์ ถือเป็นประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานที่สามารถนำไปปรับใช้ในอนาคต โดยได้แนะนำให้มีการถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อทำเป็นแนวทางการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต รวมถึงติดตามการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐภายหลังเหตุการณ์สิ้นสุด เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายภาครัฐ ทั้งนี้ ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนภาคภูมิใจในการทำงานไม่ว่าจะหน่วยงานใดก็มีเรื่องท้าทาย มีปัญหาอุปสรรค จึงขอให้ทำงานร่วมกัน รู้หน้าที่มีความรับผิดชอบ แสวงหาจุดร่วม สงวนจุดต่าง 

สำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ได้ชื่นชมศักยภาพของเจ้าหน้าที่ และสภาพแวดล้อมของสถานีที่สะอาดสวยงาม และยังชื่นชมการทำงานที่สามารถ ผลิตผลงานออกอากาศทางวิทยุส่วนกลางมากที่สุด เป็นอันดับที่ 10 ที่ประจำเดือนตุลาคม 2565 ทั้งนี้ ได้แนะนำการผลิตชิ้นงานที่สามารถทำควบคู่ไปกับชีวิตประจำวันได้ อาทิ การถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยว การถ่ายรูปถนน อาคาร อาหาร หรือผลไม้ นำมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐแสดงให้เห็นถึงความสวยงาม ความเจริญที่เกิดขึ้นในพื้นที่ นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำความสำคัญในการทำงานร่วมกับเครือข่ายอีกด้วย


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar