ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นิเทศติดตามงานหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่ 11 จังหวัดภาคอีสานตอนบน ณ จังหวัดมหาสารคาม

ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นิเทศติดตามงานหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่ 11 จังหวัดภาคอีสานตอนบน ณ จังหวัดมหาสารคาม โดยมีผู้บริหารหน่วยงานที่เข้ารับการนิเทศให้การต้อนรับ ประกอบด้วย นาง ไคริกา ศิรประภาเดโช ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม นาย ประชุม จตุแทน ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม และเจ้าหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กล่าวว่า การนิเทศติดตามงานเป็นการเยี่ยมพบปะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเป็นโอกาสให้หน่วยงานได้ปรึกษาหารือกับผู้บริหารระดับเขต ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ในการประสานการปฎิบัติงานราชการ ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีมาตรฐาน มีความตั้งใจ ทำงานเป็นทีม และให้ความสำคัญกับการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จนได้รับคำชื่นชมจากหัวหน้าหน่วยราชการ ส่วนข้อแนะนำได้เสนอให้เพิ่มการทำงานร่วมกับเครือข่ายมากขึ้น เพื่อสร้างการจดจำ เพิ่มการติดตามในเพจเฟสบุ๊ก และทำให้หน่วยงานราชการต่างๆ รู้จักสำนักงานประชาสัมพันธ์มากขึ้น ในส่วนของชิ้นงานให้ลองพัฒนาการผลิตผลงานที่ผลิต 1 ชิ้นและสามารถเผยแพร่ได้หลายช่องทาง ทั้ง โทรทัศน์ วิทยุ Facebook หรือ TikTok ซึ่งอาจให้นักศึกษาฝึกงานเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตด้วย โดยหยิบยกประเด็นที่กำลังเป็นกระแสสังคมในขณะนั้น

ในส่วนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม เป็นหน่วยงานที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาเยื่อน สถานที่มีความสะอาด บุคลากรมีศักยภาพ มีจิตสาธารณะ รวมถึงมีเครือข่ายที่มีคุณภาพ โดยได้แนะนำว่าการทำงานไม่จำเป็นต้องเก่งทุกด้าน แต่ให้เก่งและมีผลงานให้จดจำแค่ด้านเดียวก็เพียงพอ วิเคราะห์ว่าเนื้องานควรนำเสนอผ่านสื่อช่องทางไหนที่จะช่วยสร้างความโดดเด่น ติดหู ติดตา เป็นภาพจำให้กับผู้รับฟังรับชม


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar