ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผอ.สปข.1 พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นิเทศติดตามงานหน่วยงานในสังกัดฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่ 11 จังหวัดภาคอีสานตอนบน ณ จังหวัดหนองคาย

บ่ายวันนี้ (9 มีนาคม 2566) ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นิเทศติดตามงานหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่ 11 จังหวัดภาคอีสานตอนบน ณ จังหวัดหนองคาย โดยมี นาย เกรียงศักดิ์ ถวายชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย นาย ประมุข ไทยเสถียร ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ได้ชื่นชมการทำงานที่เป็นมืออาชีพได้มาตรฐานของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย ทั้ง การจับประเด็นข่าว การผลิตชิ้นงานข่าว ที่มีทั้งปริมาณและคุณภาพ รวมถึงการสร้างเครือข่ายที่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชน สร้างการมีตัวตนในสังคม ที่สำคัญคือสามารถนำตราสัญลักษณ์ของกรมประชาสัมพันธ์เข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดได้ ถือเป็นการสื่อสาร สร้างการรับรู้ให้กับทุกภาคส่วน ทั้งนี้ ได้เสนอแนะในการทำงาน ว่า ต้องทำงานในเชิงลึกและเชิงรุก สร้างการรับรู้ผ่านแพลตฟอร์มใหม่ๆ เช่น TikTok YouTube Facebook รวมถึงเข้าไปเป็นที่ปรึกษาในการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาให้กับหน่วยงานต่างๆ พร้อมเก็บข้อมูลจากประชาชนมาสื่อสารกับภาคราชการอีกทางหนึ่งด้วย

ในส่วนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ได้ชื่นชมศักยภาพของผู้ปฎิบัติงาน รวมถึงขอบคุณการสนับสนุนบุคลากรคุณภาพที่มาช่วยงานในระดับเขต และได้แสดงความห่วงใยสุขภาพของเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ พร้อมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ยืนขอพิจารณาการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ส่วนข้อเสนอแนะได้สนับสนุนให้หน่วยงานคิด วิเคราะห์ และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารหรือนโยบายของภาครัฐโดยไม่ต้องรอข้อสั่งการ รวมถึงแนะนำให้ต่อยอดจุดเด่นของจังหวัดหนองคาย ทั้ง เรื่องราวของหลวงพ่อพระใส พระธาตุกลางน้ำ รวมถึงด่านข้ามแดน หนองคาย - เวียงจันทน์


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar