ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผอ.สปข.1 พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นิเทศติดตามงานหน่วยงานในสังกัดฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่ 11 จังหวัดภาคอีสานตอนบน ณ ส.ปชส.บึงกาฬ และ สวท.บึงกาฬ

(9 มีนาคม 2566) ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นิเทศติดตามงานหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่ 11 จังหวัดภาคอีสานตอนบน ณ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีผู้บริหารหน่วยงานที่เข้ารับการนิเทศให้การต้อนรับ ประกอบด้วย นาย พุทธาสิทธิ์ จันทร์เต็ม ประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ นาย อนุชิต  บุญชม ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ และเจ้าหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ให้ข้อคิดเห็นว่า จังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดที่มีวัตถุดิบพื้นฐานที่ดี ทั้งด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สามารถนำมาสร้างเป็นจุดเด่นของตนเองได้ ผู้บริหารก็ให้ความสำคัญมาเยี่ยมเยียนอย่างต่อเนื่อง จึงต้องอาศัยประชาสัมพันธ์จังหวัดในการอัพเดทข้อมูลข่าวสารให้น่าสนใจ น่าติดตาม ซึ่งภาพรวมสามารถทำได้ดี โดยเฉพาะการทำงานร่วมกับเครือข่ายที่ทำได้อย่างดีเยี่ยม จนได้รับการประเมินการรับรู้ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ เป็นอันดับ 1 ของกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งนอกจากประชาสัมพันธ์จังหวัดแล้ว ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดก็ถือเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญที่ต้องคอยช่วยเหลือในการทำงานร่วมกับส่วนราชการต่างๆ สามารถทำหน้าที่แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดได้ จึงต้องสะสมประสบการณ์ทั้งในด้านการเป็นนักวิชาการ เป็นนักวิเคราะห์ นักคิด และนักปฎิบัติ 

ด้านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีศักยภาพ มีความโดดเด่น มีการทำละครที่สามารถสร้างภาพจำให้กับผู้รับสารได้ เเละยังเป็นหน่วยงานที่มีความเข้มแข็งด้านเครือข่ายเป็นส่วนหนึ่งช่วยให้สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ได้รับการประเมินการรับรู้ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลฯ เป็นอันดับ 1 ของกรมประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ได้เสนอแนะแนวทางการทำเนื้อหาสื่อสารประชาสัมพันธ์โดยใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบของพื้นที่ ทั้ง ด้านความเจริญที่กำลังพัฒนาของจังหวัดบึงกาฬ รวมถึงเป็นจุดสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 5  ซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้สามารถนำมาสร้างเป็นชิ้นงานคุณภาพได้


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar