กรมประชาสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ ทั่วประเทศ ล่าสุด จัด Work Shop เครือข่ายภาคอีสานตอนบน ร่วมเวทีเสวนากับ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ออกอากาศในรายการมองอีสานผ่าน NBT สด จากเฮือนโบราณ หน้าศาลากลาง จ.ขอนแก่น

วันนี้(23 ก.พ. 66) ที่ จากเฮือนโบราณ หน้าศาลากลาง จ.ขอนแก่น ดร.ธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เสวนาในรายการ มองอีสานผ่าน NBT ออกอากาศสด เป็นการ Work Shop เครือข่ายภาคอีสาน

ตอนบน ร่วมเวทีเสวนากับ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ภายใต้กิจกรรม "สร้างเครือข่าย ขยายข่าวสาร" โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ มีเครือข่าย อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน และบุคลากร ในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ จาก 11 จังหวัดภาคอีสานตอนบน รวม 100 คน เช้าร่วมอบรมพลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรมประชาสัมพันธ์

ได้จัดโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน โดยมอบหมายให้สำนักประชาสัมพันธ์เขต ทั้ง 8 เขต จัดเขตละ 1 ครั้ง เพื่อสื่อสารเชิงรุกในระดับพื้นที่ ครอบคลุมประเด็นตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล และข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ป้องกันข่าวลวง ข่าวไม่จริง เพื่อให้ประชาชนนำข้อมูลข่าวสารไปใช้

ประโยชน์ ตลอดจนบริหารจัดการข้อมูลเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ

.โอกาสนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของเทศบาลนครขอนแก่น และพบปะพี่น้องประชาชน ที่โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมรถไฟฟ้ารางเบาต้นแบบ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น ที่ได้พัฒนาออกแบบสร้างรถไฟฟ้ารางเบาต้นแบบได้เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ดร.ธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูง เป็นจุดศูนย์กลางหรือจุดภูมิศาสตร์สำคัญ รัฐบาลมีการวางระบบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภาคอีสานไว้อย่างครอบคลุม ทั้ง รถ ราง และทางอากาศ มีการพัฒนาเสริมศักยภาพท่าอากาศยานขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย์ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่างชุมทางถนนจิระ - ระยะทาง 187 กิโลเมต โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง

กรุงเทพมหานคร - หนองคาย ทางพิเศษระหว่างเมือง สายนครราชสีมา-ขอนแก่น และจะต่อไปถึงหนองคายในอนาคต เพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่งทางรถไฟ ลดระยะเวลาการเดินทาง ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่งของประเทศและลดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมช่วยให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางมากยิ่งขึ้น รัฐมนตรีประจำสำนัก

นายกรัฐมนตรียังได้ชื่นชมศักยภาพของเทศบาลนครขอนแก่น รวมทั้งสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่นที่พัฒนาการศึกษาในกลุ่มเด็กเล็กจนเป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ต้องขอชื่นชนน้อง ๆ นักศึกษาและคณะอาจารย์ที่ได้ อีกถือเป็นพัฒนาออกแบบสร้างรถฟฟ้ารางเบาต้นแบบได้เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ทั้งหนดนี้ล้วนแต่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เชื่อมโยงโครงข่ายการบริหารจัดการขนส่งมวลชน สินค้า และบริการ ทั้งในพื้นที่ชนบท เมือง และระหว่างประเทศเข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ที่มา : ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สปข.


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar