สวท.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่าย ในโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน

วันที่ 6 มกราคม 2566 นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ และกิจกรรม สานสัมพันธ์เครือข่ายฯ ในโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน 2566 ขึ้น ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ภายใน สวท.หนองบัวลำภู และมีนายจักรพงศ์ โสนะแสง ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย ส่วนราชการในจังหวัดหนองบัวลำภู สื่อมวลชน ประชาชนผู้รับฟังรายการและข่าวสารผ่านทาง สวท.หนองบัวลำภู เข้าร่วมกิจกรรม

ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ มีเครือข่ายภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงสร้างสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะขยายผลข้อมูลข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อให้เครือข่ายกลุ่มเป้าหมาย ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สร้างความสุข ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สื่อมวลชน และภาคประชาชนได้เป็นอย่างดี


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :