ประชุมขับเคลื่อนตำแหน่งอำนวยการสูงกรมประชาสัมพันธ์

          ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1ในฐานะประธานคณะทำงานฯเป็นประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนตำแหน่งอำนวยการสูงของประชาสัมพันธ์จังหวัดโดยผ่านระบบประชุมออนไลน์กับผู้แทนประชาสัมพันธ์ทั้ง 8 ภาคทั่วประเทศและประชาสัมพันธ์จังหวัดในภาค 1 อีสานตอนบน11 จังหวัดเพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกันก่อนนำเสนอผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมรวบรวมเอกสารเข้าเสนอคณะกรรมการที่ทางสำนักงาน ก.พ.แต่งตั้งขึ้นมา


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :