สวท. และ สปชส. >> ข่าวเด่นประจำวัน
การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ พบปะเพื่อให้ข้อมูลโครงการเบื้องต้นและปรึกษาหารือ โครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ ช่วงนครสวรรค์ – บ้านไผ่

วันที่ 4 ก.ย. 2562 )
ส.ปชส.นครราชสีมา

วันนี้ (4 กย 62) ที่ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3      ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือ     การให้ข้อมูลโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ ช่วงนครสวรรค์ – บ้านไผ่ โดยมีนายเสกสิทธิ์ ศิริไวทยพงศ์ ผู้จัดการโครงการ นายภัทร์ เทภาสิท ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน และนางสาวธัญพรรณพร พัฒนเจริญ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม บริษัทที่ปรึกษาฯโครงการ ให้ข้อมูล                โดยมีหน่วยงานราชการ ประชาชน ร่วมรับฟัง  

               นายเสกสิทธิ์ ศิริไวทยพงศ์ ผู้จัดการโครงการ ให้ข้อมูลในที่ประชุมว่า งานบริการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ ช่วงนครสวรรค์ – บ้านไผ่ ที่จังหวัดนครราชสีมาในวันนี้ เพื่อเสนอข้อมูลในแนวเส้นทางที่รถไฟทางคู่สายใหม่ฯ ซึ่งมีจุดเริ่มต้นโครงการที่สถานีนครสวรรค์ถึงอำเภอ  ท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ผ่านแนวทางเลือกเส้นทาง 3 เส้นทาง ของพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ลพบุรี เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ และจุดเชื่อมต่อจากชัยภูมิ อีก 3 เส้นทาง ก่อนสิ้นสุดโครงการที่สถานีบ้านไผ่ ประกอบด้วย  

               แนวเส้นทางเลือกที่ 1 เริ่มต้นที่ อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ สิ้นสุดที่ สถานีบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่            จ.ขอนแก่น ผ่านพื้นที่ อ.บ้านเขว้า อ.เมือง อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ อ.แวงใหญ่ อ.ชนบท อ.โนนศิลา และ     อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ระยะทางประมาณ 92 กิโลเมตร

               แนวเส้นทางเลือกที่ 2 เริ่มต้นที่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ สิ้นสุดที่สถานีเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น   ผ่านพื้นที่ อ.จัตุรัส อ.เนินสง่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา อ.แวงน้อย และ อ.พล       จ.ขอนแก่น รวมระยะทางประมาณ 81 กิโลเมตร

               แนวเส้นทางเลือกที่ 3 เริ่มต้นที่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ สิ้นสุดที่สถานี อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา    ผ่านพื้นที่ อ.จัตุรัส อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ อ.บ้านเหลื่อม และ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ระยะทางประมาณ    60 กิโลเมตร

               ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อมูล ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากอำเภอบัวใหญ่ ขอให้การรถไฟพิจารณาแนวเส้นทางที่ 3 คือ จาก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ มาสิ้นสุดที่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา และใช้แนวรถไฟทางคู่เดิม เดินทางเข้าสู่อำเภอพล และสิ้นสุดที่สถานีบ้านไผ่ เนื่องจากอำเภอบัวใหญ่มีความพร้อมในด้านต่างๆ พร้อมที่จะรองรับการคมนาคมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น สถานีรถไฟความเร็วสูง การเป็นศูนย์กลางในด้าน        การขนส่ง เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทที่ปรึกษาโครงการรับฟังข้อคิดเห็น และกำหนดประชุมกลุ่มย่อยในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ ช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ เพื่อรับฟังข้อมูลต่อไป  

               สำหรับโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ ช่วงนครสวรรค์ – บ้านไผ่ เกิดขึ้นในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ซึ่งมีมติเห็นชอบแนวทางและข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ในการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เพื่อดำเนินการศึกษาความเหมาะสม โครงการก่อสร้างรถไฟเชื่อมตะวันออก – ตะวันตก (East-West Corridor Upper) สายนครสวรรค์ – บ้านไผ่ เพื่อให้แผนการพัฒนาเส้นทางรถไฟสายใหม่เชื่อมตะวันออก-ตะวันตก จากแม่สอด-นครพนม มีโครงข่ายที่สมบูรณ์ มีความสอดคล้องกับการเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ การเชื่อมโยงระหว่างประเทศและแผนงานพัฒนาระบบราง นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดการจ้างงานและพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีอีกด้วย จึงเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางรางที่กระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการขนส่งสินค้า ผู้โดยสารและเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น 20/1 ถนนนิกรสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ 043 227 402 แฟกซ์ 043 227 404
email : prd_region1@hotmail.com , nbt_ray@hotmail.com , janemoku@gmail.com