การปฏิรูประบบราชการ
ริบบิ้นสีขาว” (White Ribbon) ถูกนำมาเป็นสัญญลักษณ์แห่งการรณรงค์

วันที่ 2 มี.ค. 2558 )
 
                       ริบบิ้นสีขาว” (White Ribbon) ถูกนำมาเป็นสัญญลักษณ์แห่งการรณรงค์

                   เนื่องจากเมื่อปี ค.ศ.1991 (พ.ศ. 2534) ที่ประเทศแคนาดา ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์สังหารหมู่นักศึกษาหญิงของมหาวิทยาลัยมอนทรีออล จำนวน 14 คน โดยกลุ่มที่ทำการรณรงค์ครั้งแรกเป็นกลุ่ม นักศึกษาชายจำนวนหนึ่งแสนคน ที่ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาความรุนแรงต่อสตรี และต้องการยุติปัญหาดังกล่าว จึงได้เรียกร้องให้ผู้ชายทั่วโลกร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาความรุนแรงต่อสตรี รวมทั้งแสดงตนว่าจะไม่ทำความรุนแรงต่อสตรี โดยการติดสัญลักษณ์ริบบิ้นสีขาวที่ปกเสื้อ ซึ่งหมายถึง การยอมรับว่าจะไม่ทำร้าย หรือ ไม่นิ่งเฉย ต่อการใช้ความรุนแรงต่อสตรีในทุกรูปแบบแต่ปัจจุบันสัญลักษณ์นี้ใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย เพื่อเป็นการร่วมกันรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัวด้วย
ประเทศไทยกับปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

                        สำหรับประเทศไทยนั้น ได้มีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2542 กำหนดให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เพื่อมุ่งเน้นที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงทั้งต่อเด็กและสตรี โดยดำเนินการการณรงค์ตลอดเดือนพฤศจิกายนให้สังคมได้ตระหนัก และร่วมป้องกันขจัดความรุนแรงต่อเด็กสตรีให้หมดสิ้นไป แม้ว่าในด้านนโยบาย ด้านกฏหมาย ทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ต่างก็มิได้นิ่งเฉย หรือปล่อยวางในการหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี แต่ข้อมูลสถิติจากกระทรวงสาธารสุขล่าสุดในปี 2556 กลับพบว่า เด็กและสตรี ถูกกระทำความรุนแรงเฉลี่ยวันละ 87 ราย เป็นเด็ก 19,229 ราย สตรี 12,638 ราย รวม 31,966 ราย ปัญหาอันดับ 1 พบในเด็กอายุ 10-15 ปี คือการล่วงละเมิดทางเพศ ส่วนในสตรี คือ การถูกทำร้ายร่างกาย ความรุนแรงที่เกิดในกลุ่มเด็ก พบว่าเกือบร้อยละ 90 เป็นเด็กหญิง พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 10-15 ปี รองลงมาคืออายุ 15-18 ปี ถูกล่วงละเมิดทางเพศมากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาเป็นการทำร้ายร่างกาย ผู้กระทำส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่เด็กรู้จัก ไว้วางใจ และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด เช่น แฟน รองลงมาคือเพื่อน สาเหตุส่วนใหญ่มาจากสภาพแวดล้อม ได้แก่ สื่อลามก ความใกล้ชิด และโอกาสเอื้ออำนวย ส่วนความรุนแรงในกลุ่มสตรี พบมากที่สุดอยู่ในกลุ่มอายุ 24 - 45 ปี ปัญหาอันดับ 1 ที่พบ ได้แก่ การทำร้ายร่างกาย รองลงมาคือถูกกระทำทางเพศ ผู้กระทำเป็นคู่สมรสมากที่สุด
 
                            สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการนอกใจ หึงหวง ทะเลาะวิวาทกัน หน่วยงานสตรีขององค์การสหประชาชาติ (UN Women) รายงานว่าในปี 2556 ประเทศไทยมีเด็กและสตรีถูกกระทำรุนแรงสูงขึ้น ซึ่งเป็นความรุนแรงต่อคู่ของตนเอง โดยไทยอยู่ในลำดับที่ 36 จาก 75 ประเทศที่มีการกระทำรุนแรงทางกายมากที่สุด และอยู่ในลำดับที่ 7 จาก 71 ประเทศที่มีการกระทำรุนแรงทางเพศมากที่สุด
 

                    บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ กับปัญหาความรุนแรง
ในปี 2556 ที่ผ่านมา บ้านพักฉุกเฉินได้ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญความรุนแรงรวมทั้งสิ้น 332 ราย แบ่งเป็นครอบครัว 97 ราย ความรุนแรง 112 ราย ท้องไม่พร้อม/ท้องสามีทอดทิ้ง 72 ราย ถูกข่มขืน-รุมโทรม/อนาจาร 27 ราย ติดเชื้อเอช ไอ วีและถูกปฏิเสธจากสังคม 17 ราย ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง 7 ราย ซึ่งน้อยกว่าในปี 2555 อยู่จำนวน 27 ราย แต่ด้วยความที่ในปัจจุบันหน่วยงานของภาครัฐได้ขยายการช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหามากขึ้น
 
                       ทั้งมีสายด่วนแจ้งตลอด 24 ชั่วโมง เปิดบ้านพักเด็กและครอบครัวในแทบทุกจังหวัด มีศูนย์ช่วยเหลืออยู่แทบทุกโรงพยาบาลของภาครัฐ แล้วก็ตาม จำนวนผู้มารับความช่วยเหลือที่บ้านพักฉุกเฉินลดลงเพียง 27 ราย ก็ยังไม่นับว่าลดลงอย่างมีนัยสำคัญจนจะบอกได้ว่างานด้านนี้ในสังคมไทยประสบผลสำเร็จ เพราะในภาพโดยรวมแล้วยังมีผู้หญิงและเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สังคมต้องช่วยกันป้องกัน แก้ไข ความรุนแรงไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่ง สังคมจะน่าอยู่เมื่อมนุษย์เอื้ออาทรต่อกัน หากพบเห็นเหตุการณ์ผู้ถูกกระทำรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่ท่านรู้จักหรือไม่ก็ตาม โปรดแจ้ง 1669 หรือ 1330 ตลอด 24 ชั่วโมง. หรือ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ โทร.0 2929 2222
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
กฎหมายค้ำประกันใหม่ ที่คุณต้องรู้
พระราชกฤษฎีกา คืออะไร
เร่งคลอดยุทธศาสตร์วิจัยเกษตร เพิ่มศักยภาพ 23 สินค้ารองรับตลาดโลก
พระราชบัญญัติ คืออะไร
การจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รองนรม. นายวิษณุฯ เป็นประธานในการแถลงข่าว เรื่อง พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ
พระราชบัญญัติ คืออะไร
ปฏิรูปราชการครั้งใหม่
ถนนยางพาราคุ้ม! ทนนาน12ปี-ไม่มีซ่อม
กองทุนยุติธรรม หลักประกันสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน
วันต่อต้านคอร์รัปชัน นายกฯ ย้ำให้ทุกภาคส่วนรณรงค์ต่อสู้และต่อต้านไม่ยอมรับการทุจริตคดโกงชาติ
นรม. และคณะเยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์นิคมแม่สอด ย้ำรัฐบาลพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างเร่งด่วน
โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อย (บ้านยั่งยืน)
อบรมอาชีพหลากหลาย กับ “ตลาดอาชีวะ” 27-29 ก.ค.

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น 20/1 ถนนนิกรสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ 043 227 402 แฟกซ์ 043 227 404
email : prd_region1@hotmail.com , nbt_ray@hotmail.com , janemoku@gmail.com